Postat

Kopy Goldfields nyemission kraftigt övertecknad och bolaget tillförs 20 MSEK

Nyemissionen i Kopy Goldfields AB (publ) (“Kopy Goldfields” eller “Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har tecknats till cirka 166%, varav cirka 91% med stöd av företrädesrätt. Bolaget tillförs cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Definitivt utfall av emissionen kommer att annonseras under början av nästa vecka (vecka 42).

Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och emissionsgarantierna kommer således inte att tas i anspråk. Bolaget tillförs cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt kommer avräkningsnotor att sändas till de som erhållit tilldelning i emissionen. Avräkningsnotor sänds ut i början av nästa vecka (vecka 42) med likviddag omkring den 20 oktober 2016 eller i enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning av aktier.

I enlighet med styrelsens beslut av den 13 september 2016, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 26 maj 2016, om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare har Kopy Goldfields genomfört nyemissionen. Teckningskursen för de nya aktierna var 1,00 SEK per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 26 september 2016 till och med den 10 oktober 2016.

Betalda Tecknade Aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen av registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att omvandlas till nya aktier.

Mikhail Damrin, VD för Kopy Goldfields, kommenterar resultaten: ”Jag är mycket stolt och glad över det förtroende och stora intresse som visats i samband med emissionen. Efterfrågan på aktier översteg våra förväntningar. Genom de medel som nu tillförs Kopy Goldfields kan vi finansiera vår andel av det kapitaltillskott som skall ske till Krasny-projektet under hösten och upprätthålla ägarandelen i joint venture-samarbetet.”

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: + 46 8 440 56 40
peter.enstrom@stockholmcorp.se
Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields
Tel: +7 916 808 12 17
mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO Kopy Goldfields
Tel: + 46 702 31 87 01
tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till elva berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 1 963 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (berggrund och alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture. Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.
Aktien
Ticker: KOPY http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 Utestående aktier: 59 899 541 (79 866 054 efter registrering av avslutad emission)

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se