Postat

Kopy Goldfields offentliggör Informationsmemorandum med anledning av förestående kapitalanskaffning

Kopy Goldfields AB (publ) (“Kopy Goldfields” eller “Bolaget”) offentliggör idag emissionsmemorandum med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med teckningsperiod som inleds den 26 september 2016.

Styrelsen för Kopy Goldfields har upprättat ett Emissionsmemorandum med anledning av föreliggande nyemission om 20,0 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Kopy Goldfields.

Erbjudandet i sammandrag
Den som på avstämningsdagen den 21 september 2016 var aktieägare i Kopy Goldfields äger företrädesrätt. Tre (3) befintliga aktier per avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny aktie i företrädesemissionen. Emissionskursen uppgår till 1,00 SEK per aktie.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 26 september till och med den 10 oktober 2016. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom anmälan om teckning under samma period. Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 26 september till och med den 6 oktober 2016. Handel med betalda tecknade aktier BTA kommer att ske från och med den 26 september fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att ta del av i Bolagets Informationsmemorandum, som finns tillgängligt för nedladdning på engelska på: www.aqurat.se samt på bolagets hemsida www.kopygoldfields.com.

Finansiell rådgivare och Emissionsinstitut
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Bolaget i Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40
Mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Mikhail Damrin, VD Kopy Goldfields
Tel:+7 916 808 12 17
Mail: mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO Kopy Goldfields
Tel: + 46 702 31 87 01
Mail: tim.carlsson@kopygoldfields.com

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till elva berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 1 963 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (berggrund och alluvial) ägs till 49 %. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture. Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.
Aktien Ticker: KOPY http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457 Utestående aktier: 59 899 541

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se