Kundkategorisering

SCF ska enligt lagen om värdepappersmarknaden kategorisera de kunder som utnyttjar våra tjänster och informera var och en av dessa om vilken kategori de tillhör. Kategorierna är följande;

  • Icke-professionella,
  • Professionella och
  • Jämbördiga motparter

Denna indelning görs för att skilja på olika ”starka” och ”svaga” kundgrupper. Professionella investerare bedöms ha tillräcklig erfarenhet och tillräckliga kunskaper för att fatta egna investeringsbeslut och göra egna bedömningar av de risker han löper. Kunder som saknar tillräcklig erfarenhet och kunskap räknas till Icke-professionella kunder. Både juridiska personer och fysiska personer kan vara Professionella respektive icke-professionella kunder. Fysiska personer kan inte vara Jämbördig motpart.

SCF kategoriserar samtliga fysiska personer som icke-professionella om inte annat avtalats med kunden. Som kund i kategorin icke-professionell omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen. När SCF tillhandahåller investeringsrådgivning kommer SCF att bedöma om en tjänst eller ett instrument är lämplig för den enskilde kunden innan SCF tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen görs mot bakgrund av kundens investeringsmål, erfarenhet, kunskap om tjänsten, och finansiella ställning. Vid andra typer av tjänster än rådgivning kommer SCF att bedöma om tjänsten är passande för kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenhet.

Kunder har möjlighet att ansöka om att få byta kundkategori. En icke-professionell kund kan skriftligen begära att få bli behandlad som professionell. SCF måste då göra en bedömning av den enskilde kundens erfarenhet och kunskap i fråga om en viss transaktion eller tjänst och förvissa sig om att kunden kan fatta sina egna investeringsbeslut och förstår de risker som kan vara förknippade med placeringen. Kunden mister då det högre kundskyddet.

 

Tillbaka