Postat

LightAir genomför partiellt säkerställd företrädesemission av units om initialt 24,7 MSEK

Styrelsen för LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) har idag den 24 oktober 2022, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 november 2022, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 85 procent av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från bland andra Ilija Batljan, Göran Wikström och fonden Exelity. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmed­­­delande.

Sammanfattande information

 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning initialt att tillföra LightAir cirka 24,7 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 24,7 MSEK.
 • Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie.  Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 25 november 2022. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit.  En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 33,5 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och till cirka 51,5 procent av garantiåtaganden, varav 10 procent utgör toppgaranti från aktieägaren Göran Wikström. Således omfattas Företrädesemissionen till cirka 85 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte lägre än 0,70 SEK.
 • Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024.

Bakgrund och motiv i sammandrag

LightAir är ett svenskt CleanTech-bolag, vars mission är att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att erbjuda marknadens bästa lösningar för ren inomhusluftluft, oavsett miljö. LightAir utvecklar och säljer effektiva luftrenare. Bolagets nuvarande patenterade produktfamiljer marknadsförs under namnen IonFlow och CellFlow. IonFlow är en av få luftrenare i världen med vetenskapliga bevis hur den effektivt förhindrar spridning av luftburna virus; 2015 publicerades en rapport i Nature Scientific Reports efter en sju år lång forskningsstudie på Karolinska Institutet (KI). Produktfamiljen CellFlow innefattar konkurrenskraftiga luftrenare med låga driftskostnader och högeffektiv avskiljning av partiklar på ett sätt som traditionella luftrenare med HEPA-filter inte klarar. CellFlow-teknologin kommer att kunna utmana och ta viktiga marknadsandelar från konventionella fläktdrivna luftrenare med mekaniska filter, vilka idag dominerar marknaden. 

Styrelsen har genomfört en översyn och fattat beslut att rikta om LightAirs försäljning från konsumentmarknaden till den industriella- och kommersiella sektorn. Inom dessa marknadssegment kan LightAir bland annat sälja ren luft som en tjänst; prenumerationer med återkommande intäkter. I mars 2022 förvärvade LightAir Cair AB (numera LightAir International AB), ett bolag som tillverkar industriella luftrenare och som hade ett stort antal prenumerationer. LightAirs framtida tillväxt förväntas ligga i återkommande intäkter inom nyss nämnda segment. 

LightAir har sedan 2021 arbetat med en ompositionering som till fullo baseras på B2B-försäljning. Bolagets huvudfokus återfinns numera inom industri, kontor och skolor. Bolagets produkter med sin unika patenterade teknologi (CellFlow) är speciellt lämpade för Professional Solutions (de industriella och kommersiella marknadssegmenten). Produkternas livscykelkostnader (även kallat Total Cost of Ownership) inkluderar inköpspris, energiförbrukning samt service- och underhållskostnader är viktiga parametrar i professionella upphandlingar. Tillsammans med grundparametrar som effektiv reningskapacitet och låg ljudnivå utgör detta grundfundamenten för många kunders inköpsbeslut. Större installationer tydliggör fördelarna med LightAirs erbjudande – elförbrukning och filterkostnader är av växande betydelse för enskilda slutkonsumenter, men än viktigare för stora industriella lösningar. Vid jämförelser av professionella tillämpningar motsvarar LightAirs lösningar endast 10–30 % av driftskostnaderna, främst i form av energi- och filterförbrukning, jämfört med konkurrerande teknologier. Dessutom med högre verkningsgrad och reningskapacitet över tid. 

Fokuseringen framåt är inriktad mot förvärv som strategiskt stärker Bolagets försäljningskanaler, omsättning och kassaflöde i kombination med organisk tillväxt. Denna framåtriktade satsning kräver kapitaltillskott för att exekvera den redan inledda strategiomsvängningen mot Professional Solutions fullt ut.​ Vägen framåt bygger på organisk tillväxt utifrån den solida grund som redan skapats, tillika en påbörjad M&A-strategi inom B2B-segmentet (industri, kontor och skolor i prioriterad ordning).​ Förestående kapitalanskaffning skall därmed även delvis nyttjas för att säkerställa genomförandet av ett mindre antal förvärv som gynnar Bolagets utveckling gällande omsättning, kassaflöde och/eller försäljningskanaler. LightAir planerar att genomföra ett eller två förvärv av bolag med försäljningsorganisationer för att erhålla omsättning och positivt kassaflöde. I skrivande stund finns två uttalade förvärvskandidater under utvärdering. 

Med anledning av ovan har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande. 

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för LightAir har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • LightAirs aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) befintlig aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 25 november 2022. Tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption. Teckningskursen är 1,40 SEK per unit, motsvarande 0,70 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Aktiekapitalet föreslås minskas till 26 436 140 SEK genom en sänkning av kvotvärdet från 1,50 SEK till 0,50 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen innebär emission av högst 35 248 186 aktier och högst 17 624 093 teckningsoptioner. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 24,7 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet, efter minskning av aktiekapitalet enligt ovan punkt, komma att öka med högst cirka 17 624 093 SEK, från 26 436 140 SEK till 44 060 233 SEK.
 • Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 29 november 2022 till och med den 13 december 2022.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till cirka 40,0 procent. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner kommer utspädningen att uppgå till cirka 16,7 procent. Total utspädning under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas uppgår till cirka 50,0 procent.
 • Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kommer att löpa från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024.
 • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte heller lägre än 0,70 SEK. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till 24,7 MSEK (före emissionskostnader), beroende på teckningskurs, om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Vid full teckning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 8 812 046,50 SEK.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till cirka 33,5 procent av teckningsåtaganden och till cirka 51,5 procent av garantiåtaganden. Sammanlagt omfattas därmed cirka 85,0 procent av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsåtaganden har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget. Garantiåtagandena har lämnats av ett antal befintliga aktieägare i Bolaget samt ett konsortium av externa investerare. För garantiåtagandena utgår en garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller i form av aktier. Ersättningen för toppgarantin uppgår till fjorton (14) procent och avses erläggas i form av aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsåtaganden som ingåtts.

Preliminär tidplan (alla datum hänför sig till 2022)

23 november Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
24 november Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
25 november Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
28 november Beräknad dag för offentliggörande av informations-memorandum avseende Företrädesemissionen
29 november – 13 december Teckningsperiod för Företrädesemissionen
29 november – 8 december Handel i uniträtter på NGM Nordic SME
29 november Handel i betalda tecknade units (BTU) startar. Handel pågår till och med dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket
Omkring den 16 december Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: 08 440 56 40  
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Lars Liljeholm VD, LightAir AB (publ)
Tel: 0708-28 61 96
E-post: lars.liljeholm@lightair.com

Om LightAir
LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas tre segment; Consumer, Commercial samt Industrial. LightAir är listat på NGM Nordic SME och har cirka 4 300 aktieägare. För mer information se www.lightair.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se