Postat

Lipigon tillförs 22,6 MSEK i emissionslikvid

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) (”Bolaget” eller ” Lipigon”) meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 3 maj 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 19 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 17,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 69,9 procent, vilket innebär att cirka 20,1 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Lipigon tillförs således cirka 22,6 MSEK, motsvarande 90 procent av Företrädesemissionens totala volym.
 
Företrädesemissionen tecknades till cirka 61,9 procent med stöd av teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 8,0 procent, utan stöd av teckningsrätter. Emissionsgaranterna tilldelas cirka 20,1 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att Lipigon tillförs cirka 22,6 MSEK (motsvarande 90 procent av Företrädesemissionens totala volym) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,8 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtaganden om cirka 1,8 MSEK). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,15 SEK per aktie.
 
– Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och vill samtidigt passa på att hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Som ni alla vet har vi precis gått in i klinisk utveckling där vi med spänning väntar på interimresultat framåt vintern. De nu tillförda finansiella medlen innebär att vi kan slutföra Fas I och påbörja planeringen av Fas II men också att vi inte tappar fart i våra tidiga utvecklingsprogram, säger Stefan K. Nilsson, VD för Lipigon.
 

Meddelande om tilldelning
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 2 juni 2022. De som tilldelas aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 21 juni 2022. De som tecknar aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.
 
Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 1 184 519,60 SEK genom emission av 10 511 526 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Lipigon att uppgå till cirka 2 281 297,41 SEK fördelat på 20 244 424 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,11 SEK.
 
Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) sker på Nasdaq First North Growth Market fram tills Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. De nytecknade aktierna är bokförda som BTA på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 27, 2022.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Lipigon i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance 
Tel: +46 8 440 56 40  
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Stefan K. Nilsson, VD Lipigon
Tel: +46 05-78 17 68
E-post: stefan@lipigon.se

Om Lipigon Pharmaceuticals AB (publ)
Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se