Postat

Lohilo Foods AB (publ) har beslutat att senarelägga den planerade noteringen och aviserar samtidigt en riktad nyemission till Santhe Dahl Invest AB som blir näst största ägare

Med hänsyn till rådande förutsättning på finansmarknaden till följd av coronavirusets globala spridning har Lohilo Foods i samråd med sina rådgivare beslutat att senarelägga den planerade noteringen av bolagets aktier till dess att mer gynnsamma förutsättningar föreligger. Noteringsprocessen var ursprungligen tänkt att genomföras under första halvåret 2020. Styrelse och ledning i Lohilo Foods kommer tillsammans med bolagets rådgivare att fortsätta arbetet med att notera bolagets aktier med ny målsättning att notering ska kunna ske under andra halvåret 2020.

I syfte att på kort sikt säkerställa fortsatt tillväxt har Lohilo Foods tillsammans med sina rådgivare utrett och övervägt alternativa finansieringsmöjligheter. Mot bakgrund av sådana överväganden fattade styrelsen den 20 maj 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 april 2020, beslut om genomförande av en riktad nyemission av aktier till Santhe Dahl Invest AB (under namnändring från Vida SMKC AB), ett av Santhe Dahl kontrollerat bolag. Den riktade emissionen uppgår till cirka 10 MSEK och har haft en teckningskurs om 14 SEK per aktie. Därutöver har Santhe Dahl Invest AB indirekt förvärvat aktier från grundaren Dan Isaksson via Lohilo Foods huvudägare MF30 Holding AB. Totalt motsvarar transaktionerna 9,13 procent av aktierna i Lohilo Foods vilket innebär att Santhe Dahl Invest AB kommer att bli näst största aktieägare i bolaget efter att bolagets fusion med Alvestaglass Partners Sweden AB (publ) är genomförd.

Genom transaktionerna får Lohilo Foods en stark ägare i Santhe Dahl Invest AB. Santhe Dahl Invest AB har utöver investeringen i den riktade emissionen ingått ett teckningsåtagande med bolaget i vilket Santhe Dahl Invest AB åtagit sig att teckna ett visst antal aktier i den kapitalanskaffning som Lohilo Foods planerar att genomföra i samband med noteringen under andra halvåret 2020. Bolagets stärkta balansräkning och likviditet i kombination med säkerställandet av en stark ny huvudägare i form av Santhe Dahl Invest AB ger bolaget goda förutsättningar och en ökad flexibilitet när det kommer till att hantera bolagets tillväxt.

Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår genom den riktade emissionen till cirka 5,37 procent av antalet aktier och röster i Lohilo Foods.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Lohilo Foods.

För ytterligare information kontakta:
Richard Hertvig, VD, Lohilo Foods AB
Tel: +46 (0)70 886 94 44
E-post: richard@lohilofoods.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om LOHILO foods
Lohilo Foods AB grundades 2008 och är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har Bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl a LOHILO, NICK’s, Häagen-Dazs och Järnaglass. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö med försäljningskontor i Stockholm. Nettoomsättningen uppgick under 2019 till 138,6 MSEK

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 46 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se