Postat

MAHA ENERGY AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT AVSEENDE ERBJUDANDE OM 150 MSEK I SAMBAND MED PLANERAD LISTNING

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget” eller “Maha”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) avseende det prospekt om inbjudan till förvärv av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”) som tidigare godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 maj 2016 (”Prospektet”).

Tillägget till prospektet har upprättats med anledning av ingångna avtal avseende teckningsåtaganden och emissionsgarantier och styrelsens beslut om att rikta Erbjudandet inte bara till allmänheten i Sverige utan även
till allmänheten i Danmark och Norge samt i anledning av att anmälan om förvärv av units även ska kunna ske genom Nordnet Bank AB.

Tilläggsprospektet, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca, på Stockholm Corporate Finances hemsida, www.stockholmcorp.se, på Nordnets hemsida, www.nordnet.se, på Aqurats hemsida, www.aqurat.se, samt kommer finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Investerare som före offentliggörandet av ett tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980)
om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet. Rätten till återkallelse till följd av detta Tilläggsprospekt ska gälla fram till och med den 10 juni 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, ärende: Maha Energy AB, Box 7461, 103 92 Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av värdepapper genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till förvärv av värdepapper ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallas kommer att fortsatt vara bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin anmälan om förvärv av units behöver denne inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mahaenergy.ca.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 47
E-post: peter@stockholmcorp.se
Jonas Lindvall, VD Maha Energy
Tel: +1 403 454 7560
E-post: Jonas@mahaenergy.ca

eller
Ron Panchuk, CCO Maha Energy
Tel: +1 403 454 7560
E-post: Ron@mahaenergy.ca

Övrigt
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 02:00 den 8 juni 2016. Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Stockholm. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.

Kort om Maha
Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 av Jonas Lindvall och Ron Panchuk i Calgary, Kanada. I maj 2016 bildades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i anledning av Erbjudandet och den planerade listningen. Jonas Lindvall (VD) har 25 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin och startade sin karriär hos Lundin Oil under de tidiga tillväxtåren inom utvinnings- och prospekteringsindustrin. Efter 6 år hos Shell och Talisman anslöt Jonas till, och bidrog till framgången för, Tethys Oil AB. Mahas strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Bolaget kommer vara verksamt på två oljefält, Tartaruga i Brasilien (förutsatt godkännande från brasilianska myndigheter och tillträde) och LAK Ranch i Wyoming, USA.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se