Postat

Medfield Diagnostics företrädesemission övertecknad

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den företrädesemisson av units som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 27 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 28 juni 2022, har tecknats till cirka 23,5 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 110,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 731 115 units tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 72,0 procent av Företrädesemissionen. Antalet units som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 387 012 units, motsvarande cirka 38,1 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 10,1 procent. Överteckningen innebär att inga garantiåtaganden kommer att utnyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs Medfield cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Resultatet av emissionen är mycket glädjande och vi känner förtroendet från alla aktieägare. Tillskottet säkrar aktiviteterna som är beskrivna i IM:et och med CE-certifieringen på plats känns det oerhört spännande att fortsätta med våra fokuserade aktiviteter för kommersialiseringen av MD100 Strokefinder”, kommenterar Bolagets vd Stefan Blomsterberg.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 8 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTU
Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, 2022. En (1) BTU innehåller fem (5) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar Medfields aktiekapital med 380 821,500 kronor, från 2 665 751,625 kronor till 3 046 573,125 kronor. Antalet aktier ökar med 5 077 620 till 40 620 975 aktier.

Teckningsoptioner av serie TO 2
Genom Företrädesemissionen emitteras även 1 015 524 teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”), vilka berättigar till teckning av 1 015 524 aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Medfield under teckningsperioden från och med den 26 juni 2023 till och med den 3 juli 2023.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre än 5 kronor. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till 10,2 miljoner kronor (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 76 164,300 kronor till högst cirka 3 122 737,425 kronor.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance 
Tel: +46 8 440 56 40  
E-post:otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Stefan Blomsterberg, VD Medfield Diagnostics
Tel:+46 3 116 06 68 
E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om Medfield
Medfield har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.
För mer information se: www.medfielddiagnostics.com

Om Stockholm Corporate Finance 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se