Postat

Medfield Diagnostics företrädesemission övertecknad

Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield Diagnostics” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 13 april 2021 med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 10 november 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 23,9 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 112 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 
Utfall i Företrädesemissionen
Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 3 994 245 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 78,7 procent av Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 1 696 824 aktier, motsvarande cirka 33,4 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 12 procent. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk. Företrädesemissionen innebär att Medfield tillförs cirka 21,3 MSEK före emissionskostnader.
 
”Resultatet av emissionen är mycket glädjande och vi känner förtroendet från alla aktieägare. Det har varit väldigt givande att tala med alla aktieägare som spontant ringt upp och mailat. Tillskottet säkrar aktiviteterna som är beskrivna i IM:et och det ska bli spännande att fortsätta med våra fokuserade aktiviteter mot en kommersialisering av MD100 Strokefinder.”, kommenterar Bolagets vd Stefan Blomsterberg.
 
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 7 maj 2021. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
 
Handel med BTA
Handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Exchange fram tills de omvandlats till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 25, 2021.
 
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar Medfield Diagnostics aktiekapital med 380 821,650 SEK till 2 665 751,625 SEK. Antalet aktier ökar med 5 077 622 till 35 543 355 aktier.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: +46 (8) 440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Stefan Blomsterberg, VD Medfield Diagnostics
Telefon: +46 (0) 72 305 87 00, e-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om Medfield Diagnostics
Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.
För mer information se: www.medfielddiagnostics.com
 
Om Stockholm Corporate Finance 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se