Postat

Mobispine föreslår en nyemission om cirka 10 MSEK som är fullt garanterad

Stockholm 2010-02-08

Styrelsen i Mobispine AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission om högst cirka 10 MSEK, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma den 24 februari 2010. Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma. Emissionen är till 100 % garanterad. Nedan följer en sammanfattning av styrelsens beslut.

Emissionen

Styrelsen i Mobispine har beslutat att genomföra en företrädesemission, under förutsättning av godkännande på extra bolagsstämma den 24 februari 2010. Emissionen genomförs med företräde för befintliga aktieägare, även allmänheten ges möjlighet att teckna i emissionen. För en (1) befintlig aktie erhålls fem (5) teckningsrätter. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sex (6) teckningsrätter. Teckningskursen är 0,10 SEK per aktie. Emissionen är garanterad till 100 % och tillför bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

Det huvudsakliga syftet med företrädesemissionen är att skapa resurser för att kunna öka försäljningen påtagligt.

”Vi har under 2009 bevisat vår affärsmodell och tagit ett antal nya kunder. Vi kommer i och med denna kapitalanskaffning säkerställa ytterligare expansion”, säger Joakim Hilj, VD på Mobispine.

Erbjudandet i korthet
•Teckningskursen är fastställd till 0,10 SEK per aktie.
 
• Teckningstid: 8 mars – 24 mars 2010.
 
• Erbjudandet omfattar högst 99 907 054 nya aktier. Idag finns det 119 888 465 aktier i bolaget.
 
• Avstämningsdag: 3 mars 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 26 februari 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1
mars 2010.
 
• Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 3 mars 2010 erhåller fem (5)
teckningsrätter för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sex (6) teckningsrätter.
 
• Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 8 mars – 19 mars 2010.
 
• Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på AktieTorget från och med den 8 mars
2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

 

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om garantiteckning kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Mobispine i samband med nyemissionen.

www.stockholmcorp.se

För ytterligare information

Mobispine AB (publ) Alsnögatan 3 116 41 Stockholm

Telefon: +46 8 519 400 25 Fax: +46 8 503 113 72 E-post: info@mobispine.com Hemsida: www.mobispine.com

Joakim Hilj, VD Telefon: +46 76 76 11 555

Mobispine har en världsledande position i segmentet för mjukvara för kommunikation mellan dator och mobil. Bland de över 25 kunderna runt om i världen ingår flera av de världsledande teleoperatörerna. Mobispine har verksamhet i Sverige, Storbritannien, Rumänien, Ukraina och Brasilien. Bolagets huvudsakliga affärsmodell bygger på intäktsdelning samt licensförsäljningar. Mobispine är listat på AktieTorget och har sitt huvudkontor i Stockholm.

2010-02-08-Mobispine-foreslar-fullt-garanterad-nyemission-om-10-MSEK – Ladda ner pdf