Postat

NeoDynamics genomför en riktad nyemission om cirka 90 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) föreslår att en extra bolagsstämma sammankallas för att besluta om bland annat en riktad nyemission till en begränsad grupp investerare (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen föreslås vara 3,71 SEK per aktie och är fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Nyemissionen kan tillföra Bolaget cirka 90 MSEK före emissionskostnader. Genom Nyemissionen kan Cardeon Futuring Finance (”Cardeon”) – med styrelseordförande Masoud Khayyami tillsammans med övriga i ledningsgruppen – bli en av de större ägargrupperingarna i NeoDynamics. Även nederländska Nyenburgh Holding BV (”NYIP”) deltar i Nyemissionen.

Nyemissionen omfattar 24 243 641 aktier till en teckningskurs om 3,71 SEK per aktie. Teckningskursen innebär en rabatt om 13,7 procent jämfört med stängningskursen för NeoDynamics aktie på Spotlight Stock Market per den 21 oktober 2020. Bolaget har gjort bedömningen att teckningskursen är marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden och att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Nyemissionen. Nyemissionen förutsätter beslut från extra bolagsstämma som kommer hållas den 19 november 2020, för vilken kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Syftet med Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka Bolagets finansiering på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt bredda ägarkretsen med institutionella ägare.

Emissionslikviden ska främst användas för att finansiera verksamheten. NeoDynamics planerar att starta försäljning av sitt nya system för ultraljudsledd vävnadsprovtagning NeoNavia i Storbritannien, Sverige och Tyskland i slutet av 2020 samt att det under 2021 också ska bli tillgängligt i USA. Systemet ska initialt användas för att förbättra diagnostiken av bröstcancer.

”NeoDynamics nya produkt har med sin mikropulsteknik förutsättningar att väsentligt förbättra bröstcancerdiagnostiken och etablera sig som en ny global standard. Cardeon kommer att ta en aktiv roll för att stötta NeoDynamics långsiktigt och därmed säkerställa arbetet med att etablera NeoNavia som framtidens system för precisionsbiopsi”, säger Masoud Khayyami, ordförande i Cardeon Futuring Finance.
 
Cardeon erbjuder finansiering till nordiska innovativa företag inom life science med potential att förändra den globala marknaden. Cardeon är största ägare bland annat i de noterade bolagen SpectraCure, Lumito och Prolight Diagnostics. Masoud Khayyami har gedigen erfarenhet såväl från forskning, medicin, medicinteknik, och entreprenörskap och är VD i SpectraCure och ordförande i flera andra bolag, såsom Lumito och Prolight Diagnostics.
 
Nyenburgh Holding BV är en dedikerad investerargrupp inom life science, baserad i Amsterdam. NYIP har ett starkt fokus på europeiska bioteknik- och läkemedelsbolag som utvecklar innovativa lösningar för människors hälsa. NYIP väljer ut investeringarna utifrån en grundlig utvärderingsprocess som undersöker den framtida potentialen för innovationen ifråga.
 
 ”Vi välkomnar en långsiktig finansiär som Cardeon med en befintlig portfölj av innovativa bolag inom cancerområdet och ser ljust på synergimöjligheter och framtida samarbeten på cancermarknaden. Vi välkomnar också Nyenburgh Holding BV som en ny initierad ägare” säger Anna Eriksrud CEO NeoDynamics.
 

Genom Nyemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget öka med högst 24 243 641 aktier, från 36 006 951 aktier till 60 250 592 aktier. Aktiekapitalet kan genom Nyemissionen öka med högst 2 424 364,10 SEK, från 3 600 695,10 SEK, till 6 025 059,20 SEK.

Nyemissionen kan innebära en utspädningseffekt om cirka 40,2 procent baserat på antalet aktier i Nyemissionen delat med det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen. De nya aktierna berättigar till utdelning när Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och aktierna är införda i den av Euroclear förda aktieboken.

För att finansiera Bolagets verksamhet till dess att emissionslikviden från Nyemissionen tillfaller Bolaget, har Bolaget ingått ett låneavtal med Cardeon avseende ett brygglån (”Brygglånet”). Brygglånet uppgår till totalt 10 MSEK och löper med en årlig ränta om 12 procent samt en uppläggningsavgift om 4 procent av det nominella lånebeloppet. Brygglånet, upplupen ränta och uppläggningsavgiften förfaller till betalning den 31 december 2020 om återbetalning inte dessförinnan skett. Återbetalning av Brygglånet, inklusive uppläggningsavgiften, till Cardeon avses ske genom kvittning mot aktier i Nyemissionen.
 
Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Stockholm Corporate Finance AB som Sole Manager och Bookrunner. Qap Legal Advisors AB agerar legal rådgivare till Bolaget

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:         
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance,
tel +46 8 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ).
tel: +46 708 444 966, anna.eriksrud@neodynamics.se

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ),
tel +46 708 519 648, jorgen.vrenning@neodynamics.se

Om NeoDynamics
NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under 2020.
 
Om NeoNavia
NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av pulstekniken som underlättar nålinförsel och ger precision vid placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad behandling.
 
Om pulstekniken
Den patenterade pulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och positionering av biopsinålen, oberoende av vävnadstyp. Drivenheten som genererar pulser är placerad i ett handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar handenheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor, vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.
 
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se
 
Om Cardeon Futuring Finance
Cardeon Futuring Finance AB är ett svenskt investmentbolag inom life science med säte i Lund. Bolaget investerar i nordiska innovativa företag och startups, noterade såväl som onoterade företag, som har potential att göra skillnad på den globala marknaden. Cardeons egenutvecklade och välfungerande investeringsprocess har resulterat i en portfölj som idag består av sju bolag inom medtech, varav tre är noterade på olika marknadsplatser. Bolagen i Cardeons portfölj har tillgång till såväl global erfarenhet i marknadsetablering och nätverk av teknisk expertis, som rådgivare inom finans, patent och legala frågor, samt internationella distributörer. Portföljen kommer att fortsätta växa, samtidigt som bolaget planerar för egen börsintroduktion år 2021. www.cardeon.se