Postat

NextCells företrädesemission tecknades till 368 procent

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (”NextCell” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som godkändes av en extra bolagsstämma den 24 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 91 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 368 procent och tillför Bolaget cirka 24,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 7 111 958 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 93 procent av emissionen, och 21 036 459 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 275 procent av emissionen, innebärande en överteckning om cirka 268 procent. Bolaget tillförs därmed det fulla emissionsbeloppet om cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

Överteckningen innebär att emissionsgarantier inte har tagits i anspråk.

”Jag vill rikta ett stort tack till alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och samtidigt hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi är väldigt glada för det stora intresset och ser den höga teckningsgraden som ett tecken på marknadens tro på NextCell Pharma.  Vi befinner oss i en mycket spännande period i Bolagets utveckling där de nu tillförda finansiella medlen säkerställer att vi kan utöka det kliniska prövningsprogrammet för vår läkemedelskandidat ProTrans samt även genomföra våra expansionsplaner för Cellaviva. Vi tackar såväl nya som gamla aktieägare för förtroendet”, säger Mathias Svahn, VD.

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 1 569 815,585 SEK genom utgivande av 7 657 637 aktier. Efter registrering kommer aktiekapitalet uppgå till 3 924 539,065 SEK och antalet utestående aktier kommer att uppgå till 19 144 093 aktier.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på handelsplatsen Spotlight fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 29, 2019.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionerna är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance,
Tel 08 440 56 40  
E-mail: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Mathias Svahn, CEO NextCell
Sofia Fredrikson, CFO NextCell
Tel: 08-735 5595
E-mail: info@nextcellpharma.com
Hemsida: www.nextcellpharma.com
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/
Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB:Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver biobanken Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se