Postat

Nordic Growth Market stärker Finansplats Norden

Stockholm den 27 november 2006

Insikten om att en internationellt stark, nordisk finansmarknad är viktig har fått fäste och det finns en bred uppslutning kring utvecklandet av Stockholm som finansiellt centrum.

Att marknaden under året har drabbats av oseriösa bolag som tillåtits figurera som noterade och misstankar om jävsproblematik vid handel på inofficiella marknadsplatser har kastat orosmoln över planerna på att stärka Stockholm som finansiellt centrum.

Nordic Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, vidtar nu ett antal åtgärder för att återupprätta förtroendet för värdepappersmarknaden och förverkliga Finansplats Stockholm.

Nordic MTF, en seriös lista för mindre tillväxtbolag

Den 1 november 2007 skall MiFID – direktivet för marknader i finansiella instrument – vara implementerat i hela EU. Bättre genomlysning och ökad konkurrens skall stimulera handeln och många nya aktörer och koncept kommer att dyka upp på marknaden. Nordic Growth Market har brutit börsmonopolet i Sverige och vi kommer att bidra till den ökade konkurrensen också nu, med de möjligheter som MiFID ger.

Plattformar för handel i aktier utanför de reglerade marknaderna kommer att kallas för MTF:er (Multilateral Trading Platforms). För Nordic Growth Markets del innebär detta att Nordic OTC kommer att bli Nordic MTF.

Arbetet med att anpassa Nordic OTC till det nya regelverket pågår för fullt. Bland annat har Nordic Growth Market ansökt hos Finansinspektionen om att få driva handeln utan sponsorer.

Det nya ”MTF-konceptet” innebär att Nordic Growth Market tar över granskningen av ansökande bolag samt informations- och marknadsövervakningen för de listade bolagen från sponsorn. Detta borgar för en jämn hög kvalitet och marknadens förtroende för bolagen och handeln kommer att öka. De jävssituationer som finns när en sponsor eller certified advisor skall övervaka bolaget men också ibland har ägarintressen eller andra kopplingar till bolaget undanröjs.

Nordic Growth Market skapar härigenom en seriös handelsplats för onoterade aktier. På listan är regelverket lättare för bolagen än på Nordic Growth Markets börslista och en investering i bolagen är därmed mer riskfylld, men till skillnad från på andra inofficiella handelsplatser sker en granskning av personerna bakom bolagen av en oberoende advokatbyrå och bolagen och handeln övervakas av Nordic Growth Markets marknadsövervakning.

Skapandet av en seriös handelsplats för onoterade aktier ska stärka allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och skapa utrymme för seriösa mindre bolag att resa kapital för fortsatt expansion.

En cleantech-lista för (investerings)miljön

Det finns tre långsiktiga globala trender som driver efterfrågan på miljöteknik (cleantech); urbanisering, obalans i ekosystemet och begränsad tillgång på naturens resurser. Möjligheterna för svenska cleantechföretag att växa och exportera bedöms som mycket stora. För att växa och expandera internationellt behöver cleantechföretagen externt kapital. Svenska riskkapitalbolag har traditionellt fokuserat på IT och bioteknik men lämnat cleantechföretagen åt sitt öde.

På mässan Miljöteknik som hölls i Göteborg förra veckan gick startskottet för Nordic Growth Markets satsning på att bli Nordens cleantechbörs. Tillsammans med samarbetspartnerna Carnegie, Erik Penser Fondkommission, HQ Bank och Stockholm Corporate Finance hoppas Nordic Growth Market notera ett tillräckligt stort antal cleantechbolag för att skapa ett cleantechindex, CTX, enligt samma modell som det befintliga Natural Resources Index, NRX.

Gränsöverskridande handel

Nordic Growth Market arbetar för att attrahera parallellnoteringar av utländska aktier. Genom att knyta intressanta bolag noterade i utlandet till Nordic Growth Market får svenska investerare ett brett utbud och bolagens fokus på den svenska marknaden intensifieras. Nordic Growth Market har även tidigare haft stora framgångar med detta, särskilt avseende parallellnoteringar i Norge av råvaru- och oljebolag.

Nordic Growth Markets vision är att vara Nordens ledande börs för tillväxtföretag, trading- och investeringsprodukter. En plattform i Norden för att attrahera intresse och investeringar, öka synligheten för listade företag och marknadsföra emittenter och deras produkter.

För ytterligare information kontakta: Ulf Cederin, VD Nordic Growth Market NGM Holding AB Telefon: 08-566 390 00, 070-495 41 95

Om Nordic Growth Market: Nordic Growth Market startade sin verksamhet 1999 och är en av två börser i Sverige med börstillstånd från Finansinspektionen. Nordic Growth Market är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris.

Ladda ner pdf