Postat

Nordic Iron Ore AB (publ) har erhållit godkännande för notering på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

Nordic Iron Ore AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”NIO”) aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 planeras till måndag den 1 oktober 2018. Bolaget har med anledning av noteringen upprättat en bolagsbeskrivning.

Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 på Nasdaq First North Stockholm. Nasdaqs granskning av Nordic Iron Ore är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 har idag den 26 september 2018 godkänts. Beslutet är villkorat av att Bolaget (i) senast två dagar före första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med First North Nordic Rulebook samt att (ii) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq. Första handelsdag planeras att bli den 1 oktober 2018 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”NIO” med ISIN-kod SE0011528017. Teckningsoptionerna av serie 2018/2019 kommer att handlas under kortnamnet ”NIO TO1” med ISIN-kod SE0011281690.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som härmed publiceras och hålls tillgänglig på Nordic Iron Ores hemsida, www.nordicironore.se.

”Nordic Iron Ore har under några år arbetat med förberedelser för återstarten av gruvdriften i Ludvika. För att möjliggöra slutförandet av genomförbarhetsstudierna för gruvan i Blötberget har vi nyligen genomfört en nyemission, som tillförde bolaget cirka 33 MSEK efter emissionskostnader, och genomför nu en notering på Nasdaq Stockholm First North. Vi tror att noteringen kommer att öka medvetandet om bolagets verksamhet och stärka varumärket gentemot investerare, kunder, affärspartners och övriga intressenter.” säger Lennart Eliasson, VD i NIO.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen.

Nordic Iron Ore har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser på Nasdaq First North. För mer information, vänligen besök www.wildeco.se.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Lennart Eliasson, VD, Nordic Iron Ore
Tel: +46 70-640 5177, e-post: lennart.eliasson@nordicironore.se

Om Nordic Iron Ore AB
Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se www.nordicironore.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se