Postat

Nordic Iron Ore offentliggör prospekt avseende företrädesemission och har beslutat att ansöka om notering på Nasdaq First North

Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den företrädesemission av units som årsstämman den 22 maj 2018 beslutade om (”Företrädesemissionen”). Styrelsen för Nordic Iron Ore har även beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Den första dagen för handel är planerad till augusti 2018, förutsatt att Bolaget uppfyller noteringskraven senast vid dagen för notering.

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Företrädesemissionen genomförs bland annat för att erhålla rörelsekapital för färdigställande av Bolagets pågående genomförbarhetsstudie.

Kort om Företrädesemissionen och prospektet

  •  För varje aktie erhåller aktieägare i Nordic Iron Ore en uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, vardera bestående av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2019.
  •  Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 13 juni 2018 till och med den 27 juni 2018.
  •  Teckningskursen är 1,00 kronor per unit, vilket motsvarar 0,50 kronor per aktie (teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt).
  •  En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie för 1,00 kronor under perioden från och med den 1 mars 2019 till och med 31 maj 2019.
  •  Bolaget tillförs cirka 36,5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare cirka 36,5 miljoner kronor om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier.
  •  Bolaget har erhållit teckningsförbindelser omfattande cirka 45 procent av Företrädesemissionen.
  •  Prospektet finns att ladda ned på www.nordicironore.se, www.stockholmcorp.se samt www.hagberganeborn.se.

Bakgrund och motiv
Bolaget påbörjade under våren 2012 arbetet med en slutgiltig lönsamhetsstudie, även kallad genomförbarhetsstudie. Genomförbarhetsstudien är en fördjupning och detaljplanering med utgångspunkt i tidigare genomförd PEA (Preliminary Economic Assessment) och resultat av studien kommer att ligga till grund för ett investerings- och produktionsbeslut. Vid ett positivt utfall av den färdiga studien kommer beslut fattas att starta anläggningsarbeten för att återuppta gruvproduktionen i Blötberget under förutsättning att finansiering erhållits.

Redan genomförda delar av studien visar att Nordic Iron Ore kommer att kunna producera en slutprodukt av mycket hög kvalitet som därför åsätts ett väsentligt högre värde på marknaden än järnmalmsprodukter av ordinär kvalitet. Gruvan ligger i direkt anslutning till järnväg, som för närvarande genomgår en upprustning. Detta är av en avgörande betydelse då ett järnmalmsprojekt är beroende av järnväg för att kunna frakta produkterna på ett ekonomiskt hållbart sätt. Även hamnanläggningarna för utleverans till kund finns klara och en avsiktsförklaring finns klar mellan Bolaget och hamnen i Oxelösund. En avsiktsförklaring finns även med det statliga österrikiska bolaget Rail Cargo för frakten mellan gruvan och hamnen.

Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 36,5 miljoner kronor före emissionskostnader är primärt att erhålla rörelsekapital för färdigställande av genomförbarhetsstudien för Blötberget. I den mån som Företrädesemissionen tecknas i tillräcklig grad kommer en del av likviden också att användas för förberedande studier avseende Väsmanförekomsten. Resterande del av likviden kommer att användas för Bolagets löpande kostnader.

Företrädesemissionen
Genom Företrädesemissionen emitteras högst 73 091 100 aktier, varefter antalet utestående aktier uppgår till högst 182 727 750 aktier. Om även teckningsoptionerna av serie 2018/2019 utnyttjas till fullo, kommer antalet aktier, som då ökar med 36 545 550 stycken, att uppgå till 219 273 300 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 36,5 miljoner kronor före emissionskostnader samt ytterligare cirka 36,5 miljoner kronor före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier.

Teckningskursen om 1,00 kronor per unit har fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance.

Bolagets per idag två största aktieägare har under april 2018 lämnat teckningsåtaganden uppgående till sammanlagt cirka 16,3 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 45 procent av Företrädesemissionen, samt förbundit sig till lock up-åtaganden för en period om 12 månader.

Teckningsperioden för teckning av units i Företrädesemissionen löper under perioden 13 juni 2018 – 27 juni 2018.

Företrädesemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och internationellt kan ansöka om att teckna units utan företrädesrätt.

Styrelsen för Nordic Iron Ore har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm och – under förutsättning att ansökan godkänns – beräknas första handelsdag infalla under augusti 2018. Nordic Iron Ore har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser på Nasdaq First North. För mer information, vänligen besök www.nordicironore.se respektive www.wildeco.se.

Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information kommer under teckningstiden att finnas tillgängliga på Bolagets kontor samt kommer kunna laddas ned från Bolagets hemsida www.nordicironore.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.

Indikativ tidplan
Teckningsperiod                        13 juni – 27 juni 2018
Likviddag                                   6 juli 2018
Första dag för handel                augusti 2018

Aktiestruktur
Antalet aktier före Företrädesemissionen uppgår till 109 636 650 aktier. För aktieägare som avstår att teckna units i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om totalt 109 636 650 aktier, motsvarande 50 procent av det totala antalet aktier i Bolaget (förutsatt full teckning i Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2018/2019).

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Paul Marsden, VD, Nordic Iron Ore
Tel: +44 7776-180 988, e-post: paul.marsden@nordicironore.se

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, Nordic Iron Ore
Tel: +46 (0)70-564 0350, e-post: tomas.olofsson@nordicironore.se

Kort om Nordic Iron Ore
Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se www.nordicironore.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se