Postat

OASMIA GENOMFÖR EN RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OM TOTALT 42 MSEK MED KONVERTERINGSKURS OM 12 KR

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 42 000 000 kronor, med en årlig ränta om 8,5%, genom en riktad emission till en begränsad grupp vidtalade och av Stockholm Corporate Finance AB identifierade investerare (den ”Riktade Konvertibelemissionen”). Den Riktade Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 42 000 000 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Den Riktade Konvertibelemissionen har möjliggjort för Oasmia att emittera 42 nya konvertibler till begränsad grupp vidtalade och av Stockholm Corporate Finance AB identifierade investerare till ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per konvertibel genom en accelererad bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Konvertibelemissionen till att stärka rörelsekapitalet samt finansiera den fortsatta verksamheten och vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på XR-17-teknologin.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 28 september 2015 och efter avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om 42 000 000 kronor. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 8,5 procent. Konverteringskursen har baserats på Oasmiaaktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2016 med viss premie och har fastställts till 12,00 kronor. Lånet löper på ett år med förfallodag i juni 2017 i den mån det inte konverterats till aktier eller återbetalats dessförinnan. Villkoren för konvertiblerna har bestämts baserat på en accelererad bookbuilding-process den 9 juni 2016 och styrelsen har därigenom säkerställt konvertibelvillkorens marknadsmässighet.

Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier i Oasmia ökar med 3 500 000 från 107 209 310 till 110 709 310 och att aktiekapitalet ökar med 350 000 kronor från 10 720 931 kronor till 11 070 931 kronor. Vid fullständig konvertering av konvertibellånet uppstår en aktieutspädning om cirka 3,2 procent.

Oasmia genomförde i april 2016 en riktad emission av ett konvertibelt lån om 28 000 000 kronor (serie 2016:1). Den Riktade Konvertibelemissionen kommer således innebära emission av konvertibler av serie 2016:2. Vid fullständig konvertering till aktier av samtliga konvertibler av serie 2016:1 och serie 2016:2 ökar antalet aktier och röster i Oasmia med 5 893 162 från 107 209 310 till 113 102 472 och aktiekapitalet med 589 316,20 kronor från 10 720 931 kronor till 11 310 247,20 kronor. Vid fullständig konvertering av samtliga aktier av serie 2016:1 och serie 2016:2 uppstår en aktieutspädning om cirka 5,2 procent.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08- 440 56 47. peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Oasmia
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se