Postat

Oasmia genomför riktad nyemission om 70 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av 8 750 000 nya aktier, vilket tillför Bolaget 70 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Placeringen, som aviserades den 21 oktober 2016, har möjliggjort för Oasmia att emittera 8 750 000 nya aktier till ett antal professionella kvalificerade investerare till ett pris om 8,00 kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från den riktade nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet samt finansiera den fortsatta verksamheten och vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på XR17-teknologin.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 26 september 2016, beslutat om en riktad nyemission om 8 750 000 nya aktier. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt genom att genomföra en riktad nyemission är att bredda Oasmias ägarbas, samt att det med hänsyn till kostnaderna och tidsaspekten för förfarandet sammantaget, och med tillräcklig styrka, talar för att det ligger i Bolagets, och därmed aktieägarnas, intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 8 750 000 från 107 209 310 till 115 959 310 och att aktiekapitalet ökar med 875 000 kronor från 10 720 931 kronor till 11 595 931 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 7,5% procent efter emissionen är genomförd.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: + 46 8 440 56 40
E-post:Peter.enstrom@stockholmcorp.se

Julian Aleksov, Styrelseordförande Oasmia
Tel: +46 18 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.