Postat

Oasmia genomför riktade nyemissioner av konvertibler och aktier om totalt 45,5 miljoner kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 28 000 000 kronor, och med en årlig ränta om 8,5%, samt 1 666 666 nya aktier samt genom riktade nyemissioner till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige (de ”Riktade Nyemissionerna”). Konvertibelemissionen beräknas tillföra Bolaget 28 000 000 kronor och aktiemissionen 17 500 000 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Placeringen har möjliggjort för Oasmia att emittera 28 nya konvertibler och 1 666 666 nya aktier till ett antal internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per konvertibel och ett pris om 10,50 kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.

Bolaget avser att använda likviden från de båda Riktade Nyemissionerna till att stärka rörelsekapitalet samt finansiera den fortsatta verksamheten och vidareutvecklingen av flera human- och veterinärprodukter baserade på XR-17-teknologin.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Oasmia med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 28 september 2015 och efter avslutad bookbuilding-process beslutat om en riktad emission av ett konvertibelt lån om 28 000 000 kronor och om en riktad nyemission av 1 666 666 nya aktier. Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 8,5 procent. Konverteringskursen har baserats på Oasmia-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 14 april 2016 och har fastställts till 11,70 kronor. Lånet löper på ett år med förfallodag i april 2017 i den mån det inte konverterats till aktier eller återbetalats dessförinnan. Teckningskursen för aktierna om 10,50 kronor motsvarar en rabatt om cirka 10,3 procent mot Oasmia-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 14 april 2016. Villkoren för konvertiblerna och teckningskursen för aktierna har bestämts baserat på en accelererad bookbuilding-process den 14 april 2016 och styrelsen har därigenom säkerställt konvertibelvillkorens och teckningskursens marknadsmässighet.

Aktieemissionen innebär att antalet aktier i Oasmia ökar med 1 666 666 från 105 542 644 till 107 209 310 och att aktiekapitalet ökar med 166 666 kronor från 10 554 264,40 kronor till 10 720 931 kronor. Aktieemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 1,6 procent efter aktieemissionen är genomförd. Konvertibellånet innebär, vid full konvertering till aktier, att antalet aktier i Oasmia ökar med 2 393 160 från 107 209 310 (beaktat aktieemissionen) till 109 602 470 och att aktiekapitalet ökar med 239 316 kronor från 10 720 931 kronor (beaktat aktieemissionen) till 10 960 247 kronor. En fullständig konvertering av konvertibellånet innebär en aktieutspädning om cirka 2,2 procent (beaktat aktieemissionen).

Informationen ovan har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes den 15 april 2016 klockan 08.45.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med de Riktade Nyemissionerna.

För mer information, kontakta
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: 08 – 440 56 47
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Julian Aleksov, Arbetande Styrelseordförande i Oasmia
Tel: 018 – 50 54 40
E-post: julian.aleksov@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se