Postat

Oasmia Pharmaceutical AB genomför riktad emission

Pressmeddelande, Uppsala 2009-11-05

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har idag, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 september 2009, fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om 1 720 000 aktier. Emissionen riktas till en begränsad krets institutionella aktörer och andra större investerare. Teckningskursen uppgår till 25 SEK per aktie. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget 43 000 000 SEK före emissionskostnader.

Efter nyemissionen kommer antalet aktier vid fullteckning att uppgå till 37 612 858 och aktiekapitalet till 3 761 285,80 SEK. De nya aktierna motsvarar vid fullteckning ca 4,5 % av aktiekapitalet och rösterna i Oasmia.
För leverans av tecknade aktier lånar Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) huvudägare, Oasmia SA, ut aktier för vidarebefordran till tecknande investerare i väntan på att emissionen registreras hos Bolagverket.

– Syftet med den riktade emissionen är dels att skapa en finansiell buffert inför det fortsatta registreringsarbetet gällande våra prioriterade läkemedelsprojekt Paccal® Vet och Paclical®, dels att bredda aktieägarkretsen med ytterligare ett antal större långsiktiga aktieägare, säger Julian Aleksov, VD för Oasmia.

Oasmia avslutade nyligen patientrekryteringen av totalt 243 hundar till den avslutande fas III- studien av Paccal® Vet, som är det första parenterala cytostatikaläkemedlet för behandling av malign hudcancer hos hundar. Inom humanonkologi har Oasmia ytterligare en läkemedelskandidat – Paclical® – som befinner sig för närvarande i avslutande kliniska fas III- studier för behandling av äggstockscancer. Den aktiva substansen i Paclical® och Paccal® Vet är paklitaxel, vilken är en av världens mest använda cytostatikum.
Stockholm Corporate Finance har varit rådgivare till Oasmia i samband med nyemissionen, www.stockholmcorp.se

Om Oasmia
Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar nästa generations cancerläkemedel baserad på nanoteknologi inom human- och veterinärmedicin. Den omfattande produktportföljen är fokuserad på onkologi med flera lovande kandidater i klinisk- och preklinisk fas. Oasmia samarbetar med ledande universitet och biotechföretag för att utveckla och optimera substanser med en fördelaktig säkerhetsprofil och förbättrad effektivitet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”).
För mer information kontakta: Maria Lundén, Head of Public Relations, Oasmia Pharmaceutical AB. E-post: press@oasmia.com Tel: 018 – 50 54 40. Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com

2009-11-05-Oasmia genomför riktad emission om 43 MSEK – Ladda ner pdf