Postat

Oniva Online Group Europe AB (publ) har slutfört en fulltecknad riktad nyemission

Oniva Online Group Europe AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört en riktad nyemission som beslutades på extra bolagsstämma den 9 juli 2014. Det slutliga resultatet utvisar att totalt 1 000 000 aktier tecknades, innebärandes att nyemissionen är fulltecknad.

Genom nyemissionen tillförs Bolaget 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka från 18 192 556,50  kronor till 19 692 556,50 kronor och att antalet utestående aktier kommer att öka från 12 128 371 till 13 128 371 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

Betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att distribueras. Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North under vecka 30, 2014.

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Oniva Online Group Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Hallberg, vice styrelseordförande Oniva Online Group
073-506 6000

Peter Kopelman, styrelseordförande Oniva Online Group
070-691 1000  


Om Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringAdwordssociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotelldomännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se