Postat

Oniva Online Group Europe offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission om 65,4 MSEK

Styrelsen för Oniva Online Group Europe AB har upprättat ett prospekt med anledning av den beslutade nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

Som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 6 november 2013 är företrädesemissionen till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. De största teckningsförbindelserna och garantierna har lämnats av: Blibros AB, Kaneteg Group AB, LMK-gruppen, Åke Eriksson, Alted AB, Parkerhouse Investments Sweden AB, Tibia Konsult AB, Urban Johansson.

Prospektet finns tillgängligt att ladda ner på bolagets hemsida www.onlinegroup.com och på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

 

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokafirman Delphi KB är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

 

Övrigt
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 11.55 den 2 december 2013.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

 

Om Online Group
Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

 

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se