Postat

Oniva Online Group Europes företrädesemission om 65,4 MSEK övertecknad med ca 47%

Oniva Online Group Europe AB har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 1 821 485 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 97,5 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 932 872 aktier motsvarande cirka 49,5 procent av nyemissionen. Nyemissionen tecknades därmed till cirka 147 procent.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NASDAQ OMX First North fram till dess att nyemissionen registrerats av Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX First North under vecka 2, 2014.

Nyemissionen innebär att Oniva Online Group Europe AB:s aktiekapital ökar från 14 019 627 kr till 16 823 551,50 kr och att antalet utestående aktier ökar från 9 346 418 till 11 215 701. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som Oniva Online Group Europe AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2013 klockan 08.30 (CET).

 

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare till Online Group i samband med nyemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

 

Om Online Group
Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se