Postat

Online Group: Styrelsen har fattat beslut om att kalla till en ny extra bolagsstämma

Styrelsen planerar att föreslå aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ) (”Online Group” eller ”Bolaget”) nytt beslut till nyemissioner mot bakgrund av sänkt prognos för helåret 2014. Förslaget innebär att Bolaget tillförs ca 36 miljoner kronor, utöver redan genomförd riktad nyemission på 24 miljoner kronor, genom dels en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare, dels en riktad nyemission.

På extra bolagsstämma den 9 juli var intentionen att erbjuda nya och gamla aktieägare att teckna aktier på lika villkor. Det beslutades om dels en riktad nyemission, dels en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissionerna var på 24 miljoner kronor vardera till teckningskurs 24 kronor per aktie. Den riktade nyemissionen är tecknad och betald.

Styrelsen föreslår nu att återkalla förträdesemissionen som ännu inte är genomförd och ersätta denna med det nya förslaget om dels en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare, dels en riktad nyemission. Styrelsens avsikt med den riktade nyemissionen är att uppfylla principen om lika villkor i det tidigare beslutet. De föreslagna nyemissionerna tillför Online Group ca 36 miljoner kronor före emissionskostnader.

Styrelsen föreslår en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare om ca 2,8 miljoner nya aktier till teckningskurs 12 kronor per aktie. Nyemissionen med företrädesrätt för nuvarande aktieägare kommer att fullt ut garanteras bland annat av aktieägarna Parkerhouse Investments, Åke Eriksson via bolag samt Blibros. Den riktade nyemissionen vänder sig till en internationell fond som tidigare har tecknat, betalat en riktad nyemission och utgörs av ca 1,2 miljoner nya aktier till kvotvärde, dvs 1,50 kronor per aktie. Totalt omfattar de båda nyemissionerna ca 4 miljoner nya aktier, motsvarande ett kapitaltillskott om ca 36 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Bolaget befinner sig i en komplicerad situation, vi lämnade den 24 juli en justerad prognos för 2014. Intentionen med det tidigare emissionsbeslutet var att erbjuda nya och gamla aktieägare att teckna aktier på lika villkor. Vi i styrelsen har arbetat för att hitta en lösning där vi står fast vid principen i det tidigare beslutet, anpassar villkoren till de nya förutsättningar och tidplanen efter den kommande delårsrapporten. Det nya förslaget innebär är en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare och en riktad emission som tillför Online Group ca 36 miljoner kronor ” säger Peter Kopelman, styrelseordförande, Oniva Online Group.

En förutsättning för att de båda emissionerna ska kunna genomföras är ett godkännande från en extra bolagsstämma. Styrelsen kommer att offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma och mer information om villkoren för den riktade nyemissionen såväl som för nyemissionen med företrädesrätt för nuvarande aktieägare inom den närmaste veckan.

Stockholm Corporate Finance har varit exklusiv finansiell rådgivare i samband med transaktionen. www.stockholmcorp.se

För mer information, kontakta:
Carl-Magnus Hallberg, vice styrelseordförande Oniva Online Group
073-506 6000

Om Online Group
Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, Adwords, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har ca 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se