Information om kapitaltäckning

Uppgifter om kapitalbas 2Q 2019SCF AB
Aktiekapital383 380
Reservfond och överkursfond2 060 849
Balanserade vinstmedel28 376 726
Obeskattade reserver (78%)0
Kärnprimärkapital30 820 955
Primärkapital 
Supplementärkapital 
Total kapitalbas30 820 955
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp (TSEK)30-06-2019
Summan riskviktat exponeringsbelopp kreditrisk & marknadsrisk2 819 386
–       varav kreditrisk, schablonmetoden2 819 386
–       varav marknadsrisk0
Riskviktat exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader64 215 550
Totalt riskvägt exponeringsbelopp64 215 550
Riskvägda exponeringar för kreditrisker per exponeringsklasser (TSEK)30-06-2019
Exponering mot institut234 203
Exponering mot företag2 571 424
Exponering mot hushåll0
Exponering mot fonder0
Övriga poster13 760
  
Riskvägt exponeringsbelopp2 819 386
Kapitalrelationer och kapitalbuffertarLagstadgat krav 30-06-2019
Kärnprimärkapitalrelation4,50%48,00%
Primärkapitalrelation6%48,00%
Total kapitalrelation8%48,00%
   
Institutspecifika buffertkrav på kärnprimärkapital2,50% 
Kapitalkonserveringsbuffert2,50% 
Kontracyklisk kapitalbuffert  
Systemriskbuffert  
   
Totalkapitalkrav inklusive buffertkrav10,50% 
Totalkapitalkrav tillgängligt att använda som buffert 37,50%

Tillbaka