Information om kapitaltäckning

Uppgifter om kapitalbas 30-sep-20
Aktiekapital 383 380
Reservfond och överkursfond 2 060 849
Balanserade vinstmedel 11 970 889
Obeskattade reserver (78%) 2 764 426
Kärnprimärkapital 17 179 544
Primärkapital  
Supplementärkapital  
Total kapitalbas 17 179 544
Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp (TSEK) 30-sep-20
Summan riskviktat exponeringsbelopp kreditrisk & marknadsrisk 741 437
–       varav kreditrisk, schablonmetoden 741 437
–       varav marknadsrisk 0
Riskviktat exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader 63 327 103
Totalt riskvägt exponeringsbelopp 63 327 103
Riskvägda exponeringar för kreditrisker per exponeringsklasser (TSEK) 30-sep-20
Exponering mot institut 280 777
Exponering mot företag 0
Exponering mot hushåll 0
Exponering mot fonder 0
Övriga poster 460 660
   
Riskvägt exponeringsbelopp 741 437
Kapitalrelationer och kapitalbuffertar Lagstadgat krav 30-sep-20
Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 22,12%
Primärkapitalrelation 6% 22,12%
Total kapitalrelation 8% 22,12%
     
Institutspecifika buffertkrav på kärnprimärkapital 2,50%  
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50%  
Kontracyklisk kapitalbuffert    
Systemriskbuffert    
     
Totalkapitalkrav inklusive buffertkrav 10,50%  
Totalkapitalkrav tillgängligt att använda som buffert   11,62%

Tillbaka