Information om kapitaltäckning

Uppgifter om kapitalbas 2020

SCF AB

Aktiekapital

383 380

Reservfond och överkursfond

0

Balanserade vinstmedel

7 798 938

Obeskattade reserver (78%)

2 743 323

Kärnprimärkapital

10 925 641

Primärkapital

 

Supplementärkapital

 

Total kapitalbas

10 925 641

Uppgifter om riskvägda exponeringsbelopp (TSEK)

31-mar-20

Summan riskviktat exponeringsbelopp kreditrisk & marknadsrisk

658 609

–       varav kreditrisk, schablonmetoden

658 609

–       varav marknadsrisk

0

Riskviktat exponeringsbelopp baserat på 25 % av fasta omkostnader

63 327 103

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

63 327 103

Riskvägda exponeringar för kreditrisker per exponeringsklasser (TSEK)

31-mar-20

Exponering mot institut

253 077

Exponering mot företag

0

Exponering mot hushåll

0

Exponering mot fonder

0

Övriga poster

405 533

 

 

Riskvägt exponeringsbelopp

658 609

Kapitalrelationer och kapitalbuffertar

Lagstadgat krav

31-mar-20

Kärnprimärkapitalrelation

4,50%

19,81%

Primärkapitalrelation

6%

19,81%

Total kapitalrelation

8%

19,81%

 

 

 

Institutspecifika buffertkrav på kärnprimärkapital

2,50%

 

Kapitalkonserveringsbuffert

2,50%

 

Kontracyklisk kapitalbuffert

 

 

Systemriskbuffert

 

 

 

 

 

Totalkapitalkrav inklusive buffertkrav

10,50%

 

Totalkapitalkrav tillgängligt att använda som buffert

 

9,31%

Tillbaka