Postat

Preliminär teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till cirka 137 procent

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) där teckningsperioden löpte ut den 23 november 2021 kl. 15.00, visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 137,2 procent. Calmark kommer genom företrädesemissionen att tillföras maxbeloppet om cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till ca 2,5 miljoner kronor.

Det preliminära resultatet visar att cirka 93,0 procent har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 44,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och emissionsgarantierna kommer således inte att tas i anspråk.

Slutgiltigt utfall beräknas att offentliggöras den 29 november 2021.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance 
Tel: +48 8 440 56 40  
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Anna Söderlund, VD Calmark Sweden
Tel: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Om Calmark Sweden AB 
Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se