Postat

Qlosr Group AB meddelar utfall av företrädesemission

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 13 augusti 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2021 ”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från den 24 augusti till den 7 september 2021. Utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till cirka 41,2 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om 80 procent.

Utfall i Företrädesemissionen
Utfallet visar att 33 608 552 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 17 677 061 units, motsvarande cirka 16 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter, vilket innebär att cirka 35 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir tecknad till 80 procent, uppgår totalt till cirka 41,2 miljoner SEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader).
 
– Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i Företrädesemissionen för ert fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Givet den höga ägarkoncentrationen i Bolaget var ett av målen med Företrädesemissionen att sprida aktieägandet och bredda investerarbasen i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien. Qlosr är efter Företrädesemissionen välkapitaliserat och med den stärkta kassan har vi en mycket bra position att leverera på vår affärsplan och accelerera förvärvsstrategin, säger Jonas Norberg, VD för Qlosr.
 
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat units utan företrädesrätt kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 18 augusti 2021. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
 
Handel med BTU
Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på NGM Nordic SME fram tills de omvandlats till nya B-aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 38, 2021.
 
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar Qlosr sitt aktiekapital med cirka 999 904,19 SEK till cirka 9 517 652,78 SEK. Det totala antalet aktier ökar med 916 477 770 till 8 723 552 988 stycken aktier.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission var emissionsinstitut i nyemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se