Postat

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Styrelsen för QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för QuiaPEGs aktieägare (”Företrädesemissionen”) som beslutades på Bolagets årsstämma den 22 juni 2020.Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vid full teckning i företrädesmissionen tillförs Bolaget initialt cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

Företrädesemissionen i sammandrag:

» Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 23 juni 2020 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.  

» Sista handelsdag i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 18 juni 2020.

» Innehav av en aktie ger rätt till en uniträtt. Sex uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021.

» Teckningskursen per unit är 7,00 SEK, vilket motsvarar 1,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

» Teckningsperioden löper från och med den 25 juni 2020 till och med den 9 juli 2020.

» Bolaget tillförs vid full teckning cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader.

» Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 20 januari 2021 till och med den 17 februari 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Lösenpriset ska dock inte understiga 1,00 SEK.

» Teckningsoptionerna som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer vid full teckning att inbringa ytterligare minst cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader. Lägsta teckningskurs vid påkallande av teckningsoptionerna uppgår till 1,00 SEK per aktie.

» Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK (motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om 28,0 MSEK (motsvarande cirka 75 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är således täckt av tecknings- och garantiåtaganden upp till cirka 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på QuiaPEGs hemsida www.quiapeg.com, Finansinspektionens hemsida www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se. Prospektet är även bifogat detta pressmeddelande.

Tidplan för företrädesemissionen i korthet (alla datum hänför sig till 2020):

Torsdag 25 juni                         Teckningsperiod startar
Torsdag 25 juni                         Handel med uniträtter startar
Tisdag 7 juli                               Handel med uniträtter avslutas
Torsdag 9 juli                            Teckningsperioden avslutas
Onsdag 15 juli                           Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För mer information kontakta:
Marcus Bosson, VD, QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
+46 (0)70 693 1253
marcus.bosson@quiapeg.com

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till QuiaPEG i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market (ticker: QUIA). För ytterligare information, vänligen besökwww.quiapeg.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.