Reklamationer och klagomål

Om kund är missnöjd med någon av SCFs tjänster är det viktigt att kunden snarast kontaktar SCF och framför sina synpunkter. Kontakta först den person eller enhet inom SCF som tillhandahållit tjänsten. Om kunden inte skulle vara nöjd med det svar som erhålls kan kunden skriftligen kontakta klagomålsansvarig person hos SCF. Vill kunden diskutera ärendet med oberoende part kan Konsumenternas Bank- och Finansbyrå kontaktas, se www.konsumentbankbyran.se.

Om kunden anser att ett klagomål inte resulterar i en tillfredsställande rättelse från SCF sida och beloppet som tvisten handlar om överstiger ett visst minimibelopp, kan kunden om kunden är en fysisk person vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Anmälan till ARN skall göras inom sex månader från det att SCF första gången helt eller delvis avvisat kundens anspråk. Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan kunden och SCF bör lösas. För mer information, anmälningsblankett m.m., se www.arn.se.

Klagomålsansvarig är VD Otto Rydbeck

 

Tillbaka