Postat

Respiratorius företrädesemission tecknad till 213,8 procent

Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget) meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av units, som beslutades på årsstämma den 19 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 53,8 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 213,8 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Respiratorius således totalt cirka 25,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 19-25 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 
Företrädesemissionen tecknades till cirka 87,1 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 126,7 procent, utan stöd av uniträtter. Detta innebär att Respiratorius tillförs cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om cirka 1,5 MSEK). Överteckningen innebär att emissionsgarantierna inte har tagits i anspråk.
 
– Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och vill samtidigt passa på att hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Noterar ett mycket stort intresse från nya aktieägare vilket är ett bevis för att vi är på rätt väg. Vi befinner oss i en mycket spännande period i Bolagets utveckling där de nu tillförda finansiella medlen ger möjlighet att accelerera RESP9000 mot kliniska studier vilket sannolikt kommer ha en avsevärd inverkan på projektets värdering. För VAL001 fortgår förberedelserna för fas III-studien parallellt med en intensifierad exit-process, säger Johan Drott, VD för Respiratorius.
 
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 1 juni 2020. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 23 juni 2020. De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Respiratorius med 1 571 719,70 SEK genom utgivande av 31 434 394 aktier. Efter genomförd registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Respiratorius att uppgå till 9 430 318,45 SEK fördelat på 188 606 369 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.
 
Genom Företrädesemissionen emitteras även 15 717 197 teckningsoptioner serie 2020/2021. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 785 859,85 SEK genom utgivande av högst 15 717 197 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.
 
Villkor för teckningsoptioner serie 2020/2021
Varje teckningsoption serie 2020/2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021 till en teckningskurs motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021, dock lägst 1,20 SEK och högst 1,60 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner serie 2020/2021 utnyttjas för teckning av aktier kan Bolaget således tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 19-25 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9-1,3 MSEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Tecknade units (bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner serie 2020/2021) är bokförda som BTU på VP-kontot till dess att Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 29, 2020.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB var legal råd­givare till Respiratorius i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance +46 (0)8-440 56 40 otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Johan Drott, VD Respiratorius AB, +46 709-22 41 40 johan.drott@respiratorius.com
Christer Fåhraeus, Ordf. Respiratorius AB  +46 705-60 90 00 christer.fahraeus@respiratorius.com

Om Respiratorius AB
Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare.
Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se