Postat

SaltX ingår partnerskap med SMA Mineral för att accelerera omställningen till produktion av “grön kalk” och genomför en riktad emission om 73 MSEK

SaltX Technology Holding AB (publ) (”SaltX” eller ”Bolaget”) inleder ett kommersiellt samarbete och genomför en riktad emission om cirka 73 miljoner kronor till den industriella partnern SMA Mineral AB (“SMA”), en av Nordens ledande kalkproducenter. SaltX arbetar för att påskynda den gröna omställningen inom kalk- och cementbranschen med med sin nya innovation – Electric Arc Calciner.  

Det svenska greentech-bolaget SaltX har tidigare kommunicerat sina framsteg inom elektrifiering av kalk- och cementindustrin. Bolaget ingår nu ett samarbetsavtal med SMA, vilken är en av de största kalkproducenterna i Norden, för att starta tillverkning av ”grön kalk” (med vilket avses koldioxidneutral tillverkning av bränd kalk och dolomit). Samarbetsavtalet innehåller parternas avsikt kring gemensam utveckling och demonstration av möjligheten att tillverka ”grön kalk” samt bestämmelser som ger företrädesrätt för SMA till tekniken vid försäljning av kalk till aktörer i stålindustrin i Sverige och Finland under vissa förutsättningar.

Som ett led i samarbetet tecknar även SMA aktier i SaltX motsvarande 15 procent av ägandet genom en riktad emission, till teckningskursen 4,00 kronor per aktie, vilket tillför SaltX cirka 73 miljoner kronor (den ”Riktade Nyemissionen”).

Kalkindustrin är en av Sveriges största utsläppare av koldioxid och SaltX samt SMA bedömer att industrin står inför en oundviklig omställning, där produktionen måste bli energieffektivare och ansvar måste tas för koldioxidutsläppen. Genom detta samarbete kan betydande steg tas mot en grön omställning.

Kapitalet är avsett att primärt användas till att accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av den elektriska kalcineringstekniken enligt syftet med samarbetet.  

SaltX VD Carl-Johan Linér berättar: 

“Våra respektive spetskompetenser och den delade visionen om att bidra till en grön omställning av industrin är en perfekt matchning. Att vi nu även kan välkomna SMA som ägare i SaltX är jag mycket stolt över. Det här är början på en fantastiskt spännande gemensam resa.” 

SMA vill ligga i framkant avseende teknisk innovation som främjar en grön och cirkulär omställning av industrin, bolagets VD Svante Fielding säger: 

“Kalk är ett fantastiskt material och en viktig komponent för bland annat stål-, och papper & massaindustrin. Vi tror att vi tillsammans med SaltX elektrifieringsteknik kan komma till rätta med koldioxidutsläppen och genomföra den omställning som krävs.” 

Om den Riktade Nyemissionen 
Styrelsen för SaltX har idag, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 25 april 2022, beslutat om en riktad nyemission av 18 165 350 aktier av serie B till SMA, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 1 453 228 kronor. Teckningskursen för aktierna är 4,00 kronor per aktie av serie B, vilket tillför SaltX cirka 73 miljoner kronor. Teckningskursen har bestämts utifrån rådande marknadsmässiga förutsättningar efter förhandlingar mellan parterna och innebär en rabatt om cirka 8,5 procent på den volymviktade betalkursen på Bolagets B-aktie under de 10 senaste handelsdagarna före nyemissionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det sker som ett led i samarbetet med SMA och, enligt styrelsens bedömning, tillför SaltX en långsiktig och strategiskt viktig aktieägare samtidigt som det på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stärker SaltX finansiella position på marknadsmässiga villkor. 

Den Riktade Nyemissionen föranleder en utspädningseffekt för Bolagets befintliga aktieägare om 15 procent. Fördelningen av aktieägarnas andelar i Bolaget efter registrering av den Riktade Nyemissionen framgår av tabellen nedan. 

Aktieägare  Andel aktier  Ägarandel (%) 
SaltX befintliga aktieägare  102 936 984    85 
SMA Mineral AB    18 165 350    15 
Totalt  121 102 334  100 

Rådgivare 
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: 08 440 56 40  
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology
Tel: 070 532 08 08 

Harald Bauer, CFO SaltX Technology
Tel: 070 810 80 34 

Om SMA Mineral 
SMA Mineral är en av de största kalkproducenterna i Norden och levererar bränd kalk till bland annat stål- och papper & massaindustrin. Mer information, besök: www.smamineral.se

Om SaltX Technology 
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technology’s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technology´s certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se