Postat

SCF finansiell rådgivare till styrelsen i Avonova i samband med uppköpserbjudande

Pressmeddelande den 22 oktober 2012

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till styrelsen i Avonova i samband med det kontanta erbjudandet motsvarande cirka 194 miljoner kronor

Det norska bolaget Hjelp24 offentliggjorde den 15 oktober 2012 ett kontanterbjudande om 34 kronor per aktie till aktieägarna i det listade bolaget Avonova Sverige AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier till cirka 194 MSEK. Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Avonovas styrelse.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 63,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Avonovas aktier under de tio senaste handelsdagarna fram till och med den 12 oktober 2012. Aktieägare i Avonova, vilka tillsammans innehar cirka 58,3 procent av aktierna och rösterna i Avonova, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

Kort om Avonova

Avonova är en ledande privat aktör och leverantör inom hälsoområdena Företagshälsa, Primärvård och Ledarsupport. Koncernen verkar under visionen ”Sveriges närmaste hälsoföretag” med fokus på att skapa effektiv frisknärvaro. Verksamheten bedrivs genom de operativa bolagen Avonova Hälsa Stockholm, Avonova Hälsa Syd, Avonova Kinnekullehälsan och Mälarhälsor vilka tillhör de ledande aktörerna i landet inom företagshälsa. Kinnekullehälsan Vård AB bedriver vårdcentraler på fem platser i Västra Götaland och Värmland. Inom ledarsupportsegmentet bedrivs verksamheten under Avonova Ledarsupport AB. Avonova hade år 2011 en nettoomsättning som uppgick till cirka 338 miljoner kronor. Medelantalet anställda samma år var 311 personer. Avonova är sedan november 2005 listat på AktieTorget.

Kort om Hjelp24

Hjelp24 är det ledande företaget på den norska marknaden för företagshälsovård. Utöver traditionell företagshälsovård tillhandahåller Hjelp24 även närliggande sjukvårds- och hälsovårdstjänster inom behandling av muskel- och skelettsjukdomar och livsstilsrelaterade sjukdomar, rehab, alarmtjänster och konsulttjänster med anknytning till individers och organisationers välbefinnande. Under 2011 hade Hjelp24 en årsomsättning på cirka 700 miljoner kronor och antalet anställda uppgick till cirka 700. Hjelp24 bedriver verksamhet inom företagshälsovård i Sverige genom det helägda dotterbolaget AB S:t Erikshälsan med drygt 30 anställda.

För mer information kontakta;

Peter Enström, Verkställande Direktör, tel 08-440 56 47, peter.enstrom@stockholmcorp.se

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 35 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se