Postat

Seanet kallar till extra bolagsstämma med förslag till företrädesemission om 18,6 MSEK

 

 

 

Pressmeddelande    Stockholm den 15 december 2010

Styrelsen för Seanet Maritime Communications AB (publ) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 14 januari 2011. Den extra bolagsstämman föreslås fatta beslut om bland annat nyemission av aktier där bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt och om sammanläggning av bolagets aktier, 1:1000, det vill säga där 1 000 befintliga aktier läggs samman till en aktie. Sammanläggningen ska enligt styrelsens förslag verkställas före företrädesemissionen. Kallelsen offentliggörs i sin helhet i separat pressmeddelande.

Förslaget till företrädesemission innebär i korthet följande:
•    Nyemissionen omfattar högst 1 243 109 aktier

•    Vid full teckning tillförs bolaget 18,6 MSEK, före emissionskostnader

•    Sex (6) befintliga aktier ska berättiga till teckning av sju (7) nya aktier

•    Teckningskurs om 15 SEK per aktie

•    Avstämningsdag är den 2 februari 2011

•    Teckningsperioden för aktierna löper mellan den 7 februari och den 21 februari 2011

•    Emissionen är tillfullo garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Nyemissionen syftar till att förstärka bolagets kapitalbas och att genomföra den nya affärsmodellen. Hela nyemissionen omfattas av antingen teckningsförbindelser från befintliga ägare eller emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare.
Seanet har ändrat sin affärsmodell i syfte att snabbare öka intäkterna och för att kraftigt sänka kapitalbindningen för nya fartyg. Huvudkomponenten i den nya affärsmodellen är ökad säljeffektivitet genom partnerförsäljning. För att öka takten och effektiviteten i säljarbetet sker försäljningen framgent via partners. Seanet har slutit samarbetsavtal med Marlink, STM och Satpoint.

Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare till Seanet i samband med emissionen.
För ytterligare information:

Håkan Jansson, Styrelseordförande Seanet, mobil +46 708 24 20 21 Viesturs Vucins, VD Seanet, tel. +46 8 599 00 300

Om Seanet Maritime Communications AB Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Besök även www.seanet.se

 

2010-12-15-Seanet genomför garanterad företrädesemission – Ladda ner pdf