Postat

Seanet offentliggör prospekt

Pressmeddelande    Stockholm 29 maj 2009

Seanet offentliggör härmed prospekt avseende nyemission av aktier och teckningsoptioner i bolaget.
Styrelsen för Seanet Maritime Communications AB (publ) (”Seanet”) har upprättat prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Prospektet är tillgängligt på bolagets hemsida www.seanet.se och Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida www.stockholmcorp.se.
Direktregistrerade aktieägare i Seanet per den 28 maj 2009 kommer att erhålla prospektet per post. Prospektet kan även erhållas kostnadsfritt från Seanet och Stockholm Corporate Finance AB (08-440 56 40).
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Seanet.
Varken uniträtterna, de betalade tecknade aktierna, de nya aktierna eller teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Seanet i samband med nyemissionen.
Villkor i sammandrag:
•F öreträdesrätt: En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) ny    aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption Serie III.
•E missionskurs: 0,10 kronor per unit.
•T eckningstid: 1 juni – 15 juni 2009.•H andel med uniträtter: 1 juni – 10 juni 2009.
•H andel i BTU: 1 juni 2009 – till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket.
•T eckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning.
•T eckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast den 15 juni 2009.
För ytterligare information:
Klas Lundgren, VD Seanet Mobilnr 0735-34 60 78
Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner.

2009-05-29-Seanet offentliggör prospekt – Ladda ner pdf