Postat

Seanet slutför nyemission och tillförs 28,2 MSEK före emissionskostnader

 

 

 

Pressmeddelande Stockholm 16 december 2009

Seanet Maritime Communications AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som beslutades den 13 november 2009. Nyemissionen tillför bolaget cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader.

Seanet har under perioden 26 november – 10 december 2009 genomfört en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 94,7 procent, 77,3 procent med stöd av företrädesrätt och17,4 procent utan stöd av företrädesrätt. Resterande units, motsvarande 5,3 procent av emissionen, har tecknats av det konsortium av befintliga aktieägare och externa garanter som åtagit sig att garantera nyemissionen. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Seanet cirka 28,2 MSEK före emissionskostnader.

”Med den genomförda kapitalförstärkningen kommer Seanet att kunna driftsätta fler fartyg, teckna och lansera fler roamingavtal samt effektivisera produktionsapparaten och marknadsföringen. Sammantaget innebär det att Seanet når rätt förutsättningar för att framöver stärka sin position på marknaden”, säger Klas Lundgren, VD Seanet.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 469 530 816 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 31 836 538,25 SEK fördelat på 782 551 360 aktier.

När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på First North omkring det datum då de nya aktierna registreras på respektive tecknares VP-konto. Vid samma tillfälle beräknas teckningsoptionerna bli föremål för handel.

Stockholm Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till Seanet i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Klas Lundgren, VD Seanet Mobilnr 0735-34 60 78

Besök även www.seanet.se
Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet installerar och driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB.

 

Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner.Besök även www.stockholmcorp.se

 

2009-12-17-Seanet slutför nyemission och tillförs 28,2 MSEK – Ladda ner pdf