Postat

Slutgiltigt utfall av Cryptzones fullt garanterade företrädesemission

Teckningsperioden för Cryptzone Group AB (publ):s fullt garanterade företrädesemission avslutades den 24 juni 2013. Det slutgiltiga resultatet av företrädesemissionen visar att cirka 4,3 miljoner aktier, motsvarande 64,3 procent av de erbjudna aktierna tecknades med företrädesrätt och 0,2 procent utan företrädesrätt. Återstående cirka 2,3 miljoner aktier, motsvarande 35,5 procent av de erbjudna aktierna, kommer att tilldelas, i första hand, garanter, till den del sådana garanter betalar för tecknade aktier genom kvittning (cirka 0,7 miljoner aktier), och i andra hand, garanter med fördelning i förhållande till övriga ställda garantiutfästelser (cirka 1,7 miljoner aktier). Företrädesemissionen, som således är fulltecknad, tillför Cryptzone cirka 33,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom företrädesemission ökar antalet aktier med 6 709 548 st och bolagets aktiekapital ökar med cirka 33 547 749 kronor till cirka 50 321 623 kronor, fördelat på totalt 10 064 322 aktier.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Cryptzone i samband med företrädesemissionen.

 

Cryptzone Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

Ilija Batljan, Ordförande, Cryptzone Group AB

Ilija.Batljan@cryptzone.com

Tel: +46 705 18 39 67

 

Om Cryptzone Group AB (publ):

Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta den digitala arbetsplatsen. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com.

Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se