Postat

SOTKAMO SILVER AB: GENOMFÖRD RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 16,6 MSEK

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ) (“Sotkamo Silver” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 april 2020, genomfört en riktad nyemission om totalt 5 533 324 aktier till en teckningskurs om 3,0 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Sotkamo Silver totalt 16,6 MSEK före transaktionskostnader.
 
Sammanfattning av den Riktade Emissionen 
Sotkamo Silvers styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 april 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 5 533 324 aktier till en teckningskurs om 3,0 kronor per aktie. Den Riktade Emissionen innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 16,6 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett så kallat accelererat book building-förfarande och det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig samt återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. 
 
Teckningskursen om 3,0 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 12,8 procent i förhållande till dagens stängningskurs på NGM Main Regulated Equity.
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets arbete med att förlänga silvergruvans livslängd samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella och professionella investerare. 
 
Emissionslikviden från den Riktade Emissionen kommer att användas till att finansiera Bolagets expandering av silvergruvan i Sotkamo, i syfte att förlänga gruvans livslängd med 4–5 år.
  
Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 2,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat efter den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier och röster i Bolaget med 5 533 324, från 184 518 783 till 190 052 107, och Bolagets aktiekapital ökar med 7 590 862,95269105 kronor, från 253 131 172,862883 kronor till 260 722 035,815574 kronor. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är juridisk rådgivare till Sotkamo Silver. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Emissionen.
 
Kontaktperson
Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539
 
Denna information är sådan information som Sotkamo Silver är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021, klockan 23:20.
 
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Main Regulated Equity och SOSI1 på Nasdaq Helsinki.
 ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
 Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.
 Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi
 Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi
 
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.
 För mer information se: www.stockholmcorp.se