Postat

SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM AKTIER OCH KONVERTIBLER SOM TILLFÖR HÖGST 29,37 MSEK

Aktieemission:
Sotkamo Silver AB (publ) (”Bolaget”) styrelse har denna dag beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 11 april 2019, om en riktad emission av högst 4 200 000 aktier till en teckningskurs om 3,60 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat professionella investerare som i förväg anmält intresse att teckna aktier.

Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 14 maj 2019. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 14 maj 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Om emissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras 15 120 000 kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen har bestämts efter förhandling med de teckningsberättigade med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier och erforderlig emissionsrabatt för att kunna genomföra emissionen.

Konvertibelemission:
Bolagets styrelse har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 11 april 2019, att emittera konvertibler om ett totalt nominellt värde om högst 15 000 000 kronor, fördelat på 15 konvertibler, var och en med ett nominellt värde om 1 000 000 kronor. Emissionskursen för konvertiblerna uppgår till 95% av konvertiblernas nominella belopp, totalt 14 250 000 kronor.

Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast den 10 maj 2019. Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas kontant senast den 10 maj 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Lånet löper med en kvartalsränta om tre (3) procent. Lånet förfaller till betalning den 31 maj 2020 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, eller lånet återbetalats i enlighet med konvertibelvillkoren. Bolaget ska äga rätt att från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 maj 2020, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis, lösa in Konvertibel Fordran till ett belopp om 100% av deras nominella belopp jämte upplupen ränta på sådan Konvertibel Fordran.

Konvertibelinnehavare har rätt att från den 1 maj 2020 fram till 31 december 2020 konvertera hela eller delar av sin fordran mot nya aktier i bolaget till en konverteringskurs som motsvarar 90% av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NGM Equity under en period om tio handelsdagar närmast före det att begäran om konvertering inkom till bolaget, dock lägst 1,4441 kronor. Om konverteringskursen, beräknad enligt ovan, är mindre än 1,4441 kronor när innehavaren av konvertibler begär konvertering av konvertibler, har innehavaren rätt till ersättning för skillnaden i kontanter.

Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en professionell investerare som i förväg anmält intresse att teckna konvertibler.

Konverteringskursen har bestämts efter förhandling med den teckningsberättigade med utgångspunkt från den noterade betalkursen för bolagets aktier och erforderlig emissionsrabatt för att kunna genomföra emissionen.

Motiv för emissionerna:
Motivet för emissionerna och skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är bolagets behov av att stärka kassasituationen till följd av de investeringar som härrör från Silvergruvans produktionsstart och ökat kapitalbehov på grund av den ökade produktionskapaciteten under första halvåret 2019. Att snabbt förstärka bolagets kassa är viktigt för bolagets verksamhet och dess utveckling.

Emissionerna:
Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande har bolaget mottagit anmälningar för teckning från professionella investerare för båda emissionerna som motsvarar de maximala beloppen för ovan nämnda. Således är frågorna initialt fullt tecknade.

Den riktade nyemissionen innebär en maximal utspädningseffekt om ca 3,1 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen.

Rådgivare:
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater är juridisk rådgivare till Sotkamo Silver AB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ja Evli Pankki Oyj är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver AB, telefon +358 40 508 3507

Om Sotkamo Silver AB
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver, guld och volfram i Finland och Sverige, samt zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910. Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se