Postat

Sotkamo silver AB offentligör företrädesemission om cirka 42,5 miljoner kronor

Sammanfattning

• Styrelsen i Sotkamo Silver AB (publ) (”Sotkamo Silver” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en företrädesemission om ca 42,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
• Företrädesemission är till 80% säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och garantier från externa garanter.
• Emissionslikviden kommer att användas för den fortsatta exploateringen och utveckling av bolagets Silvergruva i Sotkamo.
• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, som kommer att hållas den 21 mars 2014.
• Teckningsperioden löper från och med den 31 mars 2014 till och med den 14 april 2014.

Bakgrund och motiv

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Styrelsen i Sotkamo Silver har fattat beslut om att genomföra en nyemission om ca 42,5 miljoner kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att säkerställa kapital för den fortsatta exploateringen och utveckling av bolagets Silvergruva i Sotkamo.

Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 42 478 902 kronor (baserat på kvotvärdet 6 per aktie) genom emission av högst 7 079 817 aktier.

Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear förda aktieboken för bolaget den 26 mars 2014 ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i bolaget på avstämningsdagen erhålla en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 6 kronor per aktie.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden 31 mars 2014 – 14 april 2014. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

I samband med företrädesemissionen har styrelsen även beslutat att lägga fram förslag på årsstämman om nödvändiga ändringar i bolagsordningen m.m. till följd av företrädesemissionen.
Teckningsåtagande och emissionsgarantier

Företrädesemissionen är till 80% garanterad genom teckningsförbindelser från bolagets aktieägare Teknoventure Oy, Finnish Industry Investment Ltd och Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company samt genom emissionsgarantiavtal.


Preliminär tidplan för företrädesemissionen

21 mars 2014 – Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemission
21 mars 2014 – Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive teckningsrätt
24 mars 2014 – Handel med Bolagets aktie utan teckningsrätt
26 mars 2014 – Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
28 mars 2014 – Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
31 mars 2014 – 9 april 2014 – Handel i teckningsrätter
31 mars 2014 -14 april 2014 – Teckningsperiod (teckning genom betalning)
31 mars 2014 – Emissionens registrering hos Bolagsverket – Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
23 april 2014 – Offentliggörande av preliminärt utfall

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och A1 Advokater samt Peltonen LMR Attorneys Ltd är juridiska rådgivare till Sotkamo Silver.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna


Stockholm den 17 februari 2014.

Sotkamo Silver AB (publ)

Timo Lindborg, VD