Postat

SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 60 MILJONER KRONOR

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (”Sotkamo Silver” eller ”Bolaget”) har beslutat, under förutsättning av godkännande från årsstämma den 2 april 2020, om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 60 miljoner kronor (”Emissionen”). Kallelse till årsstämma för att bl.a. godkänna beslutet om Emissionen offentliggjordes den 27 februari 2020 genom ett separat pressmeddelande.

  • Emissionen genomförs för att påskynda kärnborrnings- och utvecklingsprogram för att förlänga gruvans nuvarande livslängd samt för att säkerställa en rörelsekapitalreserv.
  • Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter är den 14 april 2020 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 16 april till och med den 5 maj 2020.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya aktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 1 april 2020.

Sotkamo Silvers aktier är upptagna till handel på NGM Equity i Stockholm och Nasdaq Helsinki.

Bakgrund och motiv
Sotkamo Silver AB har som affärsidé att utveckla och utvinna mineralfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagen hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterbolag Silvergruvan i Sotkamo som startade produktionen i mars 2019 och som har nått full produktionskapacitet. Dessutom har Bolaget prospekteringsrättigheter för mineralfyndigheter som innehåller ädel- och basmetaller i Finland, Sverige och Norge.

Styrelsen i Sotkamo Silver har fattat beslut om att genomföra en nyemission om ca 60 miljoner kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen genomförs i syfte att påskynda ett kärnborrnings- och utvecklingsprogram för att förlänga gruvans livslängd från nuvarande cirka 6 år till 10–15 år. Existerande mineraltillgångar under de befintliga brytningsnivåerna är huvudmålet med kärnborrningen. Utveckling av underjordsdesignen är nödvändigt för att få nå de framtida produktionsområdena.
Därutöver utvecklar Bolaget ett sorteringsverk för att även tillvarata mer lågkvalitativ malm i produktionen. Sorteringsverket minskar energiförbrukningen, effektiviserar genomströmningen av material genom anläggningen och förbättrar metallhalten i inmatningen till anrikningsverket. En fullskalig igångsättning av sorteringsverket kräver ytterligare investeringar i den nuvarande anläggningen.
Silverpriset är volatilt och malmhalten varierar vilket har en direkt påverkan på Bolagets intäkter. Bolaget behöver därför en rörelsekapitalreserv för att möta variationerna.
Vid full teckning kommer emissionslikviden att preliminärt fördelas enligt följande:

Kärnborrning och investeringar:                    Ca. 40 MSEK
Rörelsekapitalreserv: Ca. 20 MSEK

  
Företrädesemissionen
Idag, den 27 februari 2020 har styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från årsstämma den 2 april 2020, att genomföra en företrädesemission om cirka 60 MSEK. Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB och/eller Euroclear Finland Oy förda aktieboken för Bolaget den 14 april 2020 ska ha företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger.
Styrelsen bemyndigas att, senast den 1 april 2020, fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut och därmed de antal nya aktier varje befintlig aktie berättigar till teckning av, samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.
Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 16 april 2020 till och med den 5 maj 2020. Handel med teckningsrätter förväntas pågå från och med den 16 april 2020 till och med den 30 april 2020 i Sverige och till och med den 28 april i Finland. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.

Övrig information
Emissionen förutsätter godkännande vid årsstämma i Bolaget. Årsstämma kommer att hållas den 2 april 2020 kl. 11:00 på Historiska Museet i salen Bifrost, Narvavägen 13–17, Stockholm. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.silver.fi.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2020)

1 april eller tidigare           Offentliggörande av fullständiga villkor för Emissionen
2 april    Årsstämma tar ställning till styrelsens beslut om Emissionen
8 april Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Emissionen
9 april Handel med Bolagets aktie exklusive rätt att delta i Emissionen
14 april     Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
15 april Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
16 – 30 april  Handel i teckningsrätter på NGM Stockholm
16 – 28 april Handel i teckningsrätter på Nasdaq Helsinki
16 april – 5 maj Teckningsperiod (teckning genom betalning)
16 april             Handel i BTA startar på NGM Equity
8 maj  Handel i BTA startar på Nasdaq Helsinki
  Handel i BTA pågår på båda marknadsplatserna tills Emissionen är registrerad på Bolagsverket
11 maj  Offentliggörande av utfall av Emissionen

 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och Advokatfirman Schjødt är juridisk rådgivare till Sotkamo Silver. Hagberg & Aneborn Fondkommission och Evli Bank är emissionsinstitut i Emissionen.

Sotkamo Silver AB (publ)
Paul Johnsson, VD

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se

OM SOTKAMO SILVER AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger mineralfyndigheter, som innehåller silver och guld i Finland, och zink och guld i Norge. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910.
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93. Läs mer om Sotkamo Silver på  www.silver.fi

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se