Postat

Sotkamo silver AB offentligör företrädesemission av units om cirka 186 MSEK

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ) (”Sotkamo Silver” eller ”Bolaget”) har beslutat, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma den 7 juni 2016, om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) om totalt cirka 186 miljoner kronor (”Emissionen”). Kallelse till extra bolagsstämma för att bl.a. godkänna beslutet om Emissionen offentliggörs idag genom ett separat pressmeddelande.

Sotkamo Silvers aktier är upptagna till handel på NGM Equity och Nasdaq Helsinki.
Sammanfattning

Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017, för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 9 juni 2016.

Teckningskursen per unit är 9 kronor, vilket motsvarar 2,25 kronor per aktie.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017.

Bolaget tillförs högst cirka 186 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare ca 82 miljoner kronor om teckningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Prospektet för Emissionen beräknas offentliggöras den 14 juni 2016.

Emissionslikviden skall användas till att färdigställa anläggningen och starta produktion vid Bolagets silvergruva i Sotkamo.

Bolaget har erhållit villkorade garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, uppgående till 50 % av företrädesemissionen. Garantiförbindelserna är villkorade av att Bolaget erhåller Teckningsförbindelser från de tre största ägarna om 20%, innebärande att tecknings- och garantiförbindelser planeras uppgå till 70 % av företrädesemissionen

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 7 juni 2016.

Teckningsperioden löper från och med den 15 juni 2016 till och med den 29 juni 2016.

Bakgrund och motiv
Sotkamo Silver AB har som affärsidé att utveckla och utvinna mineralfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterbolag mineralfyndigheter som innehåller silver, guld och zink i Finland, Sverige och Norge. Bolagets huvudprojekt finns vid Silvergruvan i Sotkamo kommun.
Styrelsen i Sotkamo Silver har fattat beslut om att genomföra en nyemission av om ca 186 miljoner kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att finansiera färdigställandet av anläggningen vid Bolagets silvergruva i Sotkamo samt för driftstart. Till detta behövs en förstärkning om totalt 320 miljoner kronor, varav 186 miljoner kronor avser denna företrädesemission. Bolaget bedömer att resterande del av kapitalbehovet kommer att kunna finansieras genom låneinstrument, leverantörsfinansiering och lån från finska innovationsfinansieringsverket TEKES.

Företrädesemissionen
Den 4 maj 2016 beslutade styrelsen, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 7 juni 2016, att öka Bolagets aktiekapital med högst 232 235 977,50 kronor genom nyemission av högst 82 572 792 aktier och högst 20 643 198 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget, envar med ett kvotvärde om 2,25 SEK (efter minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämman).
Bolagets aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB och/eller Euroclear Finland Oy förda aktieboken för Bolaget den 9 juni 2016 ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i Bolaget på avstämningsdagen erhålla en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2016/2017 i Bolaget. Varje unit ska tecknas till en kurs om 9 kronor, motsvarande 2,25 kronor per aktie.
Teckning av nya aktier ska ske under tiden 15 juni 2016 – 29 juni 2016. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Betalning för aktier tecknade utan stöd av uniträtter ska erläggas kontant senast andra bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden inom vilken betalning ska ske.
För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som tecknat units med stöd av uniträtter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen och vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.
I samband med företrädesemissionen har styrelsen även beslutat att lägga fram förslag på bolagsstämman om nödvändiga ändringar i bolagsordningen m.m. till följd av företrädesemissionen.

Övrig information
Emissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i Bolaget. Extra bolagsstämma kommer att hållas den 7 juni 2016 kl. 10:00 på Blasieholmen Restaurang & Konferens, Blasieholmsgatan 4 C, i Stockholm. Kallelse offentliggörs genom ett separat pressmeddelande idag och finns tillgänglig på Bolagets hemsidawww.silver.fi från och med idag den 6 maj 2016. Kallelsen kommer även att offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 10 maj 2016, då även annons om att kallelse har skett kommer att publiceras i Dagens Nyheter.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier
Bolaget har erhållit villkorade garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, uppgående till 50 % av företrädesemissionen. Garantiförbindelserna är villkorade av att Bolaget erhåller Teckningsförbindelser från de tre största ägarna om 20%, innebärande att tecknings- och garantiförbindelser uppgår till 70 % av företrädesemissionen

Preliminär tidplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2016)
7 juni – Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemission
7 juni – Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive uniträtt
8 juni – Handel med Bolagets aktie utan uniträtt
9 juni – Avstämningsdag för tilldelning av uniträtter
14 juni – Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
15 juni – 27 juni Handel i uniträtter på NGM Stockholm
15 juni – 22 juni Handel i uniträtter på Nasdaq Helsinki
15 juni – 29 juni Teckningsperiod (teckning genom betalning)
15 juni – Handel i Units startar, pågår till emissionen är registrerad på Bolagsverket
1 juli – Offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och DLA Piper juridisk rådgivare till Sotkamo Silver. Aqurat Fondkommission och S-Bank Ltd är emissionsinstitut i företrädesemissionen.
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna

Stockholm den 6 maj 2016
Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, VD

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

För ytterligare information kontakta:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 440 56 47
Timo Lindborg VD Sotkamo Silver
Tel: +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi.