Postat

Sotkamo Silver AB offentligör utfallet i företrädesemissionen, bolaget tillförs ca 186 MSEK

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Sotkamo Silver AB (publ) avslutades den 29 juni 2016 och utfallet visar att 15 908 461 units tecknades med företräde (77 %) och 4 734 737 units tecknades utan företräde (23 %). Därmed kommer antalet nya aktier vara 82 572 792 och det totala antalet aktier efter emissionens registrering kommer att bli 103 215 990 stycken. Företrädesemissionen tillför bolaget ca 186 MSEK. Företrädesemissionen var fulltecknad.

För varje tecknad unit tilldelas en vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/201. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017. Handeln med optionerna kommer att ske i NGM och NASDAQ Helsinki börser.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 14 juni 2016. Betalning för units tecknade utan stöd av uniträtter ska erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren.

Handel med Betalda Tecknade Units pågår på NGM Equity (SOSI BTU) och NASDAQ Helsinki (SOSI1N0116) till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket i Sverige.

”Det tillförda kapitalet ger oss en möjlighet att konstruera en finansieringspaket till Silvergruvan och starta byggandet under senare delen av 2016”, säger VD Timo Lindborg.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare. A1 Advokater och DLA Piper juridiska rådgivare. Aqurat Fondkommission och S-Bank Ltd är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna

Stockholm, 5 juli 2016

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance

För ytterligare information kontakta:
Timo Lindborg, VD Sotkamo Silver
Tel: +46-8-304920
Email: timo.lindborg@silver.fi
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46-8-4405647
Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.  www.stockholmcorp.se