Postat

SOTKAMO SILVER: SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGÖR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION OM186 MSEK

Styrelsen för Sotkamo Silver AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av beslutad företrädesemission av aktier, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet har också passporterats till Finland.

Sotkamo Silvers aktier är upptagna till handel på NGM Equity och Nasdaq Helsinki.

Prospekt och föreliggande handlingar och tekniska raporter
Prospekt och föreliggande tekniska rapporter, årsredovisningar inklusive revisionsberättelser samt delårsrapporter finns tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida:
www.silver.fi/sivu/se/emission_rum/ <http://www.silver.fi/sivu/se/emission_rum/>
och www.silver.fi/sivu/en/reports_and_drilling_results <http://www.silver.fi/sivu/en/reports_and_drilling_results>

PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION
Sotkamo Silver, Silver Mine Bankable Feasibility Study Update, March 22nd 2016, CTS Engtec Oy
Review of the Sotkamo Silver Mining Plan and Mineral Reserves February 2016
Mineraltillgångsuppdatering “Sotkamo Silver Ag-Zn-Pb-Au Deposit: Mineral Resource Estimate Update, 2014”
Sotkamo Silver, Silver Mine Bankable Feasibility Study Update, March 25th 2014, CTS Engtec OY

Information om företrädesemissionen
Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2016/2017, för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 9 juni 2016.
Teckningskursen per unit är 9 kronor, vilket motsvarar 2,25 kronor per aktie.
Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017.
Bolaget tillförs högst cirka 186 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare ca 82 miljoner kronor om teckningsoptionen utnyttjas fullt ut.
Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla uniträtter i emissionen var den 7 juni 2016.
Teckningsperioden löper från och med den 15 juni 2016 till och med den 29 juni 2016.

Bakgrund och motiv
Extra Bolagsstämman i Sotkamo Silver har godkänt styrelsens beslut av den 4 maj 2016 om att genomföra en nyemission av om ca 186 miljoner kronor (före emissionskostnader) med företrädesrätt för aktieägarna i syfte att finansiera färdigställandet av anläggningen vid Bolagets silvergruva i Sotkamo samt för driftstart. Till detta behövs en förstärkning om totalt 320 miljoner kronor, varav 186 miljoner kronor avser denna företrädesemission.

Bolaget bedömer att resterande del av kapitalbehovet eventuellt kommer att kunna finansieras genom låneinstrument, leverantörsfinansiering och lån från finska innovationsfinansieringsverket TEKES. Förhandlingar pågår också om försäljning av tillgångar för att snabba upp processen med att börja bygga. Bedömningen förutsätter dock ett totalt finansieringspaket kan genomföras före årsskiftet 2016/2017.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier
Bolaget har erhållit villkorade garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, uppgående till 10 M€ av företrädesemissionen. Bolaget har erhållit villkorade Teckningsförbindelser från de tre största ägarna om 4 M€, innebärande att villkorade tecknings- och garantiförbindelser uppgår till 14 M€ vilket är ca 70 % av företrädesemissionen

Preliminär tidplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2016)

14 juni –                 Offentliggörande av prospektet
15 juni – 27 juni       Handel i uniträtter på NGM Stockholm
15 juni – 22 juni       Handel i uniträtter på Nasdaq Helsinki
15 juni – 29 juni       Teckningsperiod (teckning genom betalning)
15 juni –                 Handel i Units startar, pågår till emissionen är registrerad på Bolagsverket
1 juli –                     Prel. datum för offentliggörande av utfall av företrädesemissionen

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, A1 Advokater och DLA Piper juridisk rådgivare till Sotkamo Silver. Aqurat Fondkommission och S-Bank Ltd är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre skillnader i de översatta versionerna

Stockholm den 14 juni 2016

Sotkamo Silver AB (publ) Timo Lindborg, VD

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi. <http://www.silver.fi>

Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.

Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi <http://www.silver.fi/>

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se