Postat

Sotkamo Silver tillförs ca 39 MSEK genom företrädesemission

I den nyligen avslutade företrädesemissionen tecknades 5 562 289 aktier med företräde och 932 109 utan företräde, summa antal nya aktier 6 494 398. Det tillförda beloppet om ca 39 MSEK, före kostnader, motsvarar ca 92 % av emissionens maximala belopp om ca 42,5 MSEK. Nyemissionen var till 80 % garanterad genom teckningsförbindelser och garantiförpliktelser. Teckningsgraden på 92 % innebär att garantierna inte behövde utnyttjas.
Efter nyemission och efter genomförande av de förändringar av aktiekapitalet som beslutades om vid årsstämman den 21 mars 2014, uppgår aktiekapitalet till 141 596 341,47 SEK fördelat på 20 654 032 aktier, vardera aktie med ett kvotvärde på 6,86 SEK.

Handel med Betalda Tecknade Aktier pågår på NGM Equity (SOSI BT) och NASDAQ OMX Helsinki (SOSI1N0114) till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

”Det tillförda kapitalet ger oss möjlighet att fortsätta exploatera och utveckla vår Silvergruva i Sotkamo med målet att starta gruvdrift under senare delen av 2015”, säger VD Timo Lindborg.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och A1 Advokater samt Peltonen LMR Attorneys Ltd juridiska rådgivare till Sotkamo Silver.


Stockholm, 23 april 2014.
Peter Enström, VD

Om Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity i Stockholm och SOSI1 på NASDAQ OMX Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och finns tillgängliga på www.silver.fi

För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.

Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se