Postat

SRAB finansierar den andra nybyggda kemikalietankern genom riktad emission av preferensaktier med 9% kupong

SRAB Shipping AB (publ)

Stockholm den 23 augusti 2007

SRAB Shipping AB (publ), listat på First North, har fattat beslut att via dotterbolag genomföra en riktad emission till en begränsad krets professionella investerare. Emissionsbeloppet uppgår till ca 45 MSEK och kommer tillsammans med banklån att finansiera förvärvet av den andra nybyggda kemikalietankern. Finansieringen sker genom utgivande av preferensaktier med en årlig utdelning om 9%. Preferensaktieägaren kommer också få ta del av fartygets värdeförändring, dvs skillnaden mellan bokfört värde och marknadsvärde. Fartyget är sysselsatt på ett femårigt timecharter-kontrakt.

Som ett led i SRABs strategi att bygga upp en modern flotta av kemikalietankers för att hantera de stadigt ökade volymerna av kemikalier och olja som exporteras från Baltikum och Ryssland, togs under förgående år beslut att beställa en serie av tre nybyggda produkt/kemikalietankers om 7 000 dwt med isklass 1A. Fartygen byggs i Turkiet och det totala anskaffningsvärdet uppgår till cirka 500 MSEK. Sedan beställningarna genomfördes har marknadsfrakterna och nybyggnadspriserna stigit inom detta segment.

Stockholm Corporate Finance är finansiella rådgivare till SRAB i samband med utgivandet av preferensaktier och bolagets Certified Adviser.

För mer information kontakta;

Rolf Hollmén, VD SRAB Shipping, tel 08-534 899 00 rolf.hollmen@srab.se

Harry Nudel, Senior Partner, Stockholm Corporate Finance, tel 08- 440 56 52, 0706 73 73 00 harry.nudel@stockholmcorp.se

SRAB Shipping AB (publ) ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet. SRAB är listat på First North.www.srab.se

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag och dess ägare. Våra investeringskunder består av institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

SRAB Shipping AB (publ)

Box 27233, SE-102 53 STOCKHOLM Tel +46-8-534 899 00, Fax +46-8-534 899 01 E-mail info@srab.se

 2007-08-23-SRAB-finansierar-nybyggd-kemikalietanker – Ladda ner pdf