Postat

Styrelsen i Briox föreslår beslut om företrädesemission och riktad emission

STYRELSEN I BRIOX FÖRESLÅR ATT EXTRA BOLAGSSTÄMMA BESLUTAR OM FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS, RIKTAD EMISSION AV UNITS, SAMT  INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM

Styrelsen har idag den 17 februari 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i bolaget den 21 mars 2017 beslutar om företrädesemission av units (innefattande aktier och teckningsoptioner), riktad nyemission av units (innefattande aktier och teckningsoptioner) samt riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget.

Företrädesemission av units

För att stärka bolagets finansiella ställning och därmed möjliggöra en fortsatt och ökad satsning på redovisningsbyråer i Finland och på byråsamarbeten i Tyskland föreslår styrelsen en nyemission av högst 8 824 648 aktier och emission av högst 4 412 324 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 14 560 763 kronor.

Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen.

Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar.

Preliminär tidplan 

21 mars 2017        Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande företrädesrättsemissionen
28 mars 2017 Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units i företrädesemissionen
30 mars – 18 april 2017 Teckningsperiod
Omkring 21 april 2017 Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs
16 maj 2018 – 15 juni 2018 Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt

Riktad nyemission av units

Emissionen omfattar nyemission av högst 3 076 920 aktier och emission av högst 1 538 460 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen till förs bolaget knappt åtta (8) miljoner kronor före emissionskostnader . Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 5 076 950 kronor.

Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma professionella investerare i Sverige och utomlands. Skälen till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för återbetalning av skuld.

Emissionen är säkerställd genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ett belopp om totalt 7 760 000 kronor.

Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen. 
Preliminär tidplan

21 mars 2017        Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande den riktade emissionen
21 mars 2017 Teckningsperiod
Omkring 21 mars 2017 Utfallet i den riktade emissionen offentliggörs
16 maj 2018 – 15 juni 2018 Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt

Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Emissionen omfattar nyemission av högst 1 859 381 teckningsoptioner varmed bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 2 045 332 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jens Collskog, Chief Sales Officer i bolaget via konsultavtal , samt Johan Rutgersson, styrelseledamot och VD i bolaget. Jens Collskog ska ha rätt att teckna högst 619 794 teckningsoptioner och Johan Rutgersson ska ha rätt att teckna högst 1 239 587 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.

Vid tilldelningen av teckningsoptioner ska styrelsen iaktta följande. Jens Collskog ska tilldelas teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier motsvarande högst 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter att teckningsförfarandet slutförts i emissionerna av units enligt ovan (ej inkluderande de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i nämnda units), samt inkluderande de antal aktier som kan komma att tecknas vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet. Johan Rutgersson ska tilldelas teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier motsvarande högst 5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget enligt samma beräkningsunderlag.

Skälen till emissionen och avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom inrättandet av ett väl övervägt incitamentsprogram. Genom inrättandet av ett incitamentprogram samt därmed sammanhängande emission av teckningsoptioner skapas delaktighet i bolagets utveckling för de nyckelpersoner och ledande befattningshavare som omfattas, samt säkerställs att nämnda personer delar bolagets målsättning att generera värdeskapande tillväxt. Emissionen syftar också till att motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag i bolaget. 

Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde den 20 mars 2017, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av Stockholm Corporate Finance AB, en av bolaget anlitad oberoende värderingsman.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 20 februari 2017 till och med 20 mars 2017, dock lägst till aktiens kvotvärde.

För att god sed på aktiemarknaden ska upprätthållas vid utgivande av teckningsoptioner till styrelseledamöter inom ramen för incitamentsprogram för anställda/konsulter krävs särskilda skäl. Eftersom Johan Rutgersson, utöver att vara styrelseledamot även är anställd som VD i bolaget, anses särskilda skäl föreligga. Utnyttjande av teckningsoptionerna för Johan Rutgersson är vidare beroende av att hans anställning som VD i bolaget fortgår under hela intjänandeperioden. Intjänandeperioden för Johan Rutgersson uppgår till tre år från sista dag för teckning i enlighet med ett teckningsoptionsavtal som kommer ingås i samband med tilldelning av teckningsoptionerna.

Deltagarna kommer inte kunna disponera över teckningsoptionerna utan att de dessförinnan har erbjudits bolaget, och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske endast efter särskilt överenskomna intjänandeperioder (s.k. vesting), under vilka fortsatt anställning/uppdrag i bolaget är en förutsättning för intjäning. Sådana begränsningar kommer att avtalas med respektive deltagare i incitamentsprogrammet i samband med teckning av teckningsoptioner.

Fullt utnyttjande av teckningsoptioner i bolaget enligt förevarande förslag medför en utspädning om 7,5 procent såvitt avser bolagets aktiekapital, totala antal aktier samt röstetal, beräknat på antalet aktier i bolaget efter att teckningsförfarandet slutförts i emissionerna av units enligt ovan, dock utan medräkning av de aktier som tillkommer vid eventuellt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i nämnda units. Med beaktande av även de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i emissionen av units enligt ovan uppgår utspädningen istället till cirka 6,1 procent.

Då teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av emissionen av teckningsoptioner. Kostnaderna för incitamentsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Beslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen.

Preliminär tidplan

21 mars 2017        Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande emissionen (incitamentsprogrammet)
21 mars 2017- 28 mars 2017 Teckningsperiod
Omkring 28 mars 2017 Utfallet i emissionen offentliggörs
29 mars 2020- 29 juni 2020 Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt

Övrigt

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionerna.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 11 fredag den 17 februari 2017. 

För mer information kontakta;
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance,
Tel 08-440 56 47
peter.enstrom@stockholmcorp.se
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) 
Tel:  46 708 15 72 00  
johan.rutgersson@briox.se

Om Briox
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se