Postat

Styrelsen i Image Systems AB har beslutat om företrädesemission

Linköping den 31 maj 2013

Styrelsen i Image Systems AB (publ), noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap, har idag beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 56 Mkr. Styrelsens avsikt är att hela nyemissionen ska vara garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.

• Styrelsen har beslutat om en företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om cirka 56 Mkr.

• De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, förväntas fastställas av styrelsen och offentliggöras den 28 juni 2013. Förutsatt att företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman den 2 juli 2013 kommer teckningsperioden att löpa från den 10 juli 2013 till och med den 24 juli 2013.

• Genom en företrädesemission förbättrar Image Systems kapitalstrukturen.

• Den föreslagna kapitalanskaffningen kommer delvis att användas för att återbetala bolagets lån till aktieägare (dels brygglån, dels reverser som ställdes ut till säljarna i samband med bolagets förvärv av Rema och Sawco) och delvis för att förbättra bolagets likviditet.

• Styrelsens avsikt är att så snart som möjligt tillse att emissionen blir fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser.

• I samband med nyemissionen har styrelsen beslutat att lägga fram förslag till den extra bolagsstämman om ändringar av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet samt bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna (för det fall styrelsen beslutar sig för att dra tillbaka nyemissionen före tidpunkten för den extra bolagsstämman).

 

Preliminär tidplan (Alla datum hänför sig till 2013)

4 juni Kallelse till extra bolagsstämma
26 juni Avstämningsdag för deltagande vid extra bolagsstämma
2 juli Extra bolagsstämma godkänner företrädesemissionen samt beslutar om styrelsens övriga förslag relaterade till företrädesemissionen
3 juli Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt
5 juli Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt
9 juli Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
10 juli-20 juli Handel med teckningsrätter
10 juli-24 juli Teckningsperiod i företrädesemissionen
25 juli Offentliggörande av utfallet av företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare.
Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare.

För ytterligare information

Hans Isoz, VD Image Systems, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se
Klas Åström, CFO Image Systems: Telefon 070-973 37 44 eller mail klas.astrom@imagesystems.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Image Systems är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering klockan 10.00 den 31 maj 2013.

Om Image Systems

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på www.imagesystems.se.

VIKTIGT MEDDELANDE

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att teckna aktier i Image Systems. Ett prospekt om företrädesemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att sammanställas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter det att Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på Image Systems hemsida.

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan.