Postat

Styrelsen i Image Systems fastställer villkoren

Styrelsen i Image Systems fastställer villkoren  för den garanterade företrädesemissionen om cirka 39 Mkr

  • Nyemission om cirka 39,0 Mkr med företrädesrätt för Image Systems aktieägare
  • Företrädesrelation 3:1
  • Emissionskurs 0,33 kr per aktie
  • Teckningstid 23 februari – 8 mars 2012
  • Nyemissionen är garanterad i dess helhet via teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Förvärven av Sawco Holding AB och RemaControl Sweden AB sker till del genom betalning av nyemitterade aktier. Teckningskursen har fastställts i enlighet med de beräkningsvillkor som tidigare offentliggjorts till 0,88 kr per aktie. Totalt emitteras 18 679 245 aktier i apportemissionerna.

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

Den 11 januari 2012 förvärvade Image System samtliga aktier i Sawco Holding AB och Rema Control Sweden AB, villkorade av bland annat bolagsstämmans godkännande av apportemissioner. Efter förvärven beräknas Image Systems omsätta cirka 170 Mkr. De sammanslagna bolagens kompetens inom avancerad digital bildbehandling och rörelseanalys innebär att den nya koncernen får ett starkare erbjudande inom flera kund- och marknadssegment. Affären är industriellt motiverad och bedöms medföra synergier på såväl intäkts- som kostnadssidan. Förvärven skapar därmed bättre förutsättningar för lönsamhet och tillväxt i koncernen. 

Emissionsvillkor

Styrelsen för Image System har beslutat att, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 17 februari 2012, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst         118 331 844  aktier. En (1) befintlig aktie berättigar till nyteckning av tre (3) nya aktier. Aktier som ej tecknas med stöd av teckningsrätter skall erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning utan företrädesrätt. Emissionskursen har fastställt till 0,33 kr per aktie. Teckningstiden löper från 23 februari – 8 mars 2012. Teckningskursen avseende apportemissionen har fastställts i enlighet med de beräkningsvillkor som tidigare offentliggjorts till 0,88 kr per aktie. Apportaktierna kommer inte att vara föremål för teckning i företrädesemission . Antalet aktier efter företrädesemissionen och apportemissionen kommer att uppgå till 176 455 037 aktier.

Garanti och teckningsåtagande

Företrädesemissionen är fullt garanterad av ett konsortium bestående av Vortel Investment Ltd, Tibia Konsult AB (Sten K Johnson) och Thomas Wernhoff som ställt tecknings- samt garantiförbindelser om totalt cirka 39 Mkr. Således är företrädesemissionen garanterad i dess helhet.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen 2012

Avstämningsdag för deltagande vid extra bolagsstämma – 11 februari 2012
Extra bolagsstämma – 17 februari 2012
Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i företrädesemissionen – 20 februari 2012
Offentliggörande av prospekt omkring – 22 februari 2012
Avstämningsdag för företrädesemissionen – 22 februari 2012
Handel med teckningsrätter – 23 februari – 5 mars 2012
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) – 23 februari 2012 till dess emissionen registreras vid bolagsverket
Teckningsperiod i företrädesemissionen – 23 februari – 8 mars 2012

I övrigt hänvisar Image Systems till kommande prospekt rörande den garanterade företrädesemissionen.

 

Finansiell rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Image Systems i samband med företrädesemissionen www.stockholmcorp.se

Frågor besvaras av:

Hans Isoz, VD Image Systems: Telefon 070-6234048, e-post hans.isoz@imagesystems.se

Klas Åström, CFO Image Systems: Telefon 070-9733744, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Image Systems är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering klockan 07:30 den 20 januari 2012

Om Image Systems

Image Systems är specialiserat på högupplöst bildbehandling, filmskanning och lösningar för rörelseanalys. Koncernen består av det svenska moderbolaget samt två helägda dotterföretag med kontor i Stockholm och Linköping samt helägda dotterbolag i Los Angeles och i London.

Image Systems är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap. Bolagets systemlösningar inom området för bildvetenskap hanteras i tre affärsområden: Media, Defence och Motion, via ett globalt nätverk av kvalificerade distributörer.

Produktlinjerna Nucoda och Phoenix för bildbehandling och restaurering och Golden Eyelinjen av filmskannrar tillhandahåller innovativa verktyg för att skapa och bemästra media i HD, 2K/4K samt stereoskopisk 3D.

Mjukvaruplattformen TEMA erbjuder en rad användarvänliga lösningar inom höghastighetsrörelseanalys för bilindustrin och andra industriella test- och designprogram. TrackEye-programvaran och Golden Eye-skannrarna tillhandahåller lösningar inom bildanalys för militärspaning och testning.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

2012-01-12 Fastställda villkor i Image Systems emission – Ladda ner pdf