Postat

Unika förvärvsmöjligheter med ökad omsättning och vinst gör att styrelsen i Oniva Online Group Europe fattat beslut om emissioner

Som ett led i bolagets fortsatta expansion genom förvärv har Oniva Online Group Europe AB:s styrelse idag fattat beslut om dels en riktad nyemission om högst 571 429 nya aktier, dels en företrädesemission till bolagets befintliga aktieägare om högst 1 869 283 nya aktier.

Teckningskursen i de båda emissionerna är 35 kronor per aktie, medförande en total emissionslikvid om maximalt cirka 20 MSEK i den riktade emissionen respektive maximalt cirka 65,4 MSEK i företrädesemissionen (exklusive emissionskostnader). Företrädesemissionen är till fullo garanterad, dels genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (varav vissa har åtagit sig att teckna aktier utöver sin pro rata-andel), dels genom garantiåtaganden från deltagare i den riktade emissionen. Emissionsbesluten är villkorade av bolagsstämmans godkännande och styrelsen har därför denna dag även fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma fredagen den 22 november 2013 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Lindhagensgatan 126, 5 tr i Stockholm. Utöver godkännande av styrelsens emissionsbeslut har styrelsen även beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att fatta beslut om att välja Lars Andersson till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget.

– Vi är glada över det långsiktiga förtroende som visats av bolagets större aktieägare och ett antal externa investerare i samband med dessa nyemissioner. Nyemissionerna är ett viktigt led i vår förvärvsstrategi att bli den ledande aktören inom onlineaffären med fokus på hosting, och vi ämnar med hjälp av dessa genomföra ett antal identifierade förvärv. Vidare har styrelsen uttryckt målsättningen att notera bolaget på NASDAQ OMX Small Cap under 2014, säger Jan Dahlqvist, ordförande i Oniva Online Group.

 

Bakgrund och motiv till förslag avseende val av ny styrelseledamot

Styrelsen meddelade sin avsikt att föreslå Lars Andersson som ny styrelseledamot i ett pressmeddelande den 14 oktober 2013. Lars Andersson har under åren 1992-2002 haft flera olika ekonomibefattningar inom Securitas gruppen och var mellan åren 2002-2012 CFO för Securitas Direct. Med Lars Anderssons långa erfarenhet från de tidigare chefsbefattningar som han har haft bedömer styrelsen att han kommer komplettera och förstärka nuvarande styrelse mycket väl.

 

Övriga huvudsakliga villkor avseende riktad nyemission

Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma den grupp fysiska och juridiska personer som till styrelsen på förhand har anmält intresse att teckna aktier i bolaget. Ingen utav de teckningsberättigade är aktieägare i bolaget sedan tidigare. Tecknarna och fördelning av tecknade och tilldelade aktier kommer presenteras senast i samband med offentliggörandet av utfallet av emissionen, vilket beräknas ske före dagen för bolagsstämman. Genom den riktade emissionen ska bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 857 143 kronor och 50 öre. Teckningskursen har överenskommits mellan tecknarna och bolaget och motsvarar den teckningskurs som gällde vid den riktade nyemission som genomfördes i oktober 2013 och som fastställdes genom en så kallad bookbuilding-process. Teckningsperioden löper från och med den 5 november 2013 till och med den 7 november 2013. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning.

 

Övriga huvudsakliga villkor avseende företrädesemission

Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid fem (5) stycken innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Genom företrädesemissionen ska bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 2 803 924 kronor och 50 öre. Teckningsperioden löper från och med den 4 december 2013 till och med den 18 december 2013.

 

Teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende företrädesemission

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Någon ersättning till de som har lämnat teckningsförbindelser utgår ej. Garanterna erhåller en kontant ersättning. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden samt information angående ersättning till de sistnämnda kommer att återfinnas i det prospekt som kommer att offentliggöras i enlighet med nedan preliminära tidplan.

 

Aktiestruktur och aktiekapital

Förutsatt att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemissioner kommer bolagets aktiekapital, vid fullteckning i nyemissionerna, öka med totalt 3 661 068 kronor genom emission av 2 440 712 nya aktier. Den riktade emissionen medför en utspädning om maximalt cirka 6,11 procent och företrädesemissionen medför en utspädning om maximalt cirka 17,56 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal räknat var för sig.

 

Preliminär tidplan avseende företrädesemission (alla datum avser 2013)

• Fredag den 8 november – Kallelse till extra bolagsstämma

• Fredagen den 22 november – Extra bolagsstämma godkänner företrädesemissionen

• Tisdagen den 26 november – Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt

• Onsdagen den 27 november – Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt

• Fredagen den 29 november – Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt

• Måndagen den 2 december – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

• Tisdagen den 3 december – Teckningsperiod och handel med teckningsrätter startar

• Torsdagen den 12 december – Handel med teckningsrätter avslutas

• Tisdagen den 17 december – Teckningsperiod avslutas

• Fredagen den 20 december – Offentliggörande av preliminärt utfall av företrädesemission

 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare.
Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare.

 

Övrigt

Kallelsen kommer även att publiceras på bolagets hemsida www.onlinegroup.com samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar fredagen den 8 november 2013. Annonsering om att kallelse har skett görs i Svenska Dagbladet fredagen den 8 november 2013.
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 07:45 den 6 november 2013.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

 

Om Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

 

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se