Postat

VibroSense Dynamics AB: Emissionen av units tillför Bolaget 18,1 miljoner kronor

Teckningstiden i VibroSense Dynamics AB:s (”VibroSense” eller ”Bolaget”) emission av units avslutades den 10 maj 2019. Emissionen tecknades med och utan företrädesrätt och av garanter till cirka 18,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent. Genom emissionen nyemitteras 2 589 896 B-aktier och 647 474 teckningsoptioner av serie TO 2. Bolaget tillförs därmed initialt cirka 18,1 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 16 maj 2019.

Teckning och tilldelning
Emissionen tecknades till 18 129 272 SEK inklusive garantiåtagande, motsvarande en tecknings- grad om 80 procent, vilket innebär att 2 589 896 B-aktier och 647 474 teckningsoptioner av serie

TO 2 nyemitteras. Totalt tecknades 647 474 Units, varav 237 091 Units med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter), 36 586 Units utan företrädesrätt och 373 797 Units genom garanter.

Teckning med eller utan företrädesrätt har tecknats till 7 662 956 SEK och garantikonsortiet tecknar således för 10 466 316 SEK. Detta betyder att emissionen tillför VibroSense cirka 18,1 miljoner kronor före emissionskostnader om cirka 4,6 MSEK.

Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i Bolagets informationsmemorandum. De som tilldelas aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt kommer att erhålla avräknings- notor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 16 maj. Tecknare som inte tilldelas aktier och teckningsoptioner erhåller inga avräkningsnotor.

– ”Jag vill rikta ett stort tack till alla investerare som tecknat sig i emissionen. Jag hade gärna sett att vi fått en överteckning, men vi kommer nu få in välbehövliga medel som är tillräckliga för att fullfölja våra planer. Vi befinner oss för närvarande i en intensiv period med planerade leveranser med start maj 2019. VibroSense har ett starkt momentum och vi arbetar intensivt med att nå våra mål och genomföra en global expansion.

I samband med emissionen har jag rest runt i landet och träffat såväl befintliga aktieägare och nya investerare. I dessa möten har jag mött ett stort intresse för vår verksamhet, produkt och företag. I syfte att tillvarata detta intresse kommer vi öka vår aktivitet gentemot marknaden och våra aktieägare för att kontinuerligt uppdatera om progressen i vår verksamhet, säger Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics.”

Antal aktier och aktiekapital
När VibroSense emission har registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets totala antal aktier att uppgå till 12 302 009 stycken. Aktiekapitalet ökar med 258 989 SEK från 971 211 SEK till 1 230 000 SEK. Härutöver finns utestående 647 474 teckningsoptioner av serie TO 2.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 23, 2019.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i sammandrag
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 (ISIN-kod: SE0012481612) är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market i juni 2019. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs motsvarande 200 procent av volymvägd snittkurs under perioden 3 juni 2019 till och med den 17 juni 2019, dock lägst 15,00 SEK och maximalt 25,00 SEK. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer aktiekapitalet att utökas med 64 747 SEK från 1 230 200 SEK till 1 294 947 SEK.

Finansiell rådgivare
Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare till VibroSense i samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta;
Toni Speidel, VD Vibrosense
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com www.vibrosense.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Tel: +46 8 440 56 40
E-post: info@stockholmcorp.se www.stockholmcorp.se

DOm VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) säljer och utvecklar medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

VibroSense grundades 2005 och har sitt säte i Malmö, Sverige. Företagets vision att Bolagets produkter skall kunna upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln, oavsett orsak, så att patienter och deras vårdgivare kan anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra, reducera eller fördröja uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se