Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. kreditupplysning eller affärsbedömning), behandlas av SCF för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som har begärts innan och efter avtal träffats. Behandling av uppgifter sker också för att SCF ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SCFs marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SCF komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som SCF samarbetar med. I vissa fall är SCF också skyldig enligt lag att lämna uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som SCF behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran härom till SCF på ovan angivna adress. Till samma adress kan du begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

 

Tillbaka